ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Hallgatóink véleményei a főiskoláról

1. Nagyon kellemes, baráti légkörben volt részem. Mint tanáraim, mint tanulótársaim részéről
2. A tananyag érdekes, emészthető, jó előadásokban hallgatható, utólag visszahallgatható. Tanáraim mindig készségesen megválaszolták a bennem felmerülő kérdéseket.
3. A gyakorlati képzés - az esettanulmányok feldolgozásával, megbeszélésével nagyon tanulságos; sokat fejlődtem általa.
4. Nőtt az érzékenységem embertársaim iránt.
+ 1. Tanáraimmal nagyon jó hangulatú, személyes beszélgetésekre is lehetőségem volt. Külön köszönöm Nagy Sándor tanárúrnak a lelkigondozást. Nagyon nagy segítség volt mind szakmailag, mint emberileg, mint példamutatásban. Nagyon hálás vagyok neki érte.

Köszönöm, hogy elmondhattam a meglátásom. Az Ároni áldást kívánom a Sola minden tanárának és diákjának. Szeretettel: Judit Győrből
Itt tanulni életem egyik legfelemelőbb időszaka volt. Az egyéb iskolákban végzett kötelező illetve szakmai tanulmányokkal szemben, amelyek gyakran nyűgösek és fárasztóak voltak, itt felszabadult örömöt jelentett a tanulás jóformán minden perce. Nemcsak a tananyag miatt, amelyből a Biblia mint értelmes, logikus, vallásos ködöktől mentes és nem utolsósorban szeretetteljes üzenet bontakozott ki, hanem azért is, mert több tekintetben gondolkodni is e tanulmányok során tanultam meg. Zoltán
Szerencsésnek mondom magam, mert meghívottként jelentkeztem a képzésre. Hogy miben áll ez a szerencse? A meghívás helye, ideje és a személy, aki invitált - volt meghatározó és lényeges.
Mozgássérültek nyári üdülésével foglalkozó táborba kerestek segítőket, jelentkeztem.
A tábori foglalkozásvezető a Főiskola oktatója volt lelkigondozás szakirányon. A minket, segítőket összetartó csoportos és egyéni beszélgetésekkor olyan hivatástudattal beszélt a segítő szakmákról, annak Bibliai szempontjairól és gyakorlatiasságáról, hogy azon vettem észre magam, ez érdekel engem. Örömmel és lelkesen indultam neki a tanulmányoknak. Nem tudtam akkor még, hogy megnehezíti vagy megkönnyíti a dolgomat a tanulás, ugyanis abban az időben betegség gyengített és belső küzdelmeim támadtak. Írtam is egy barátomnak, nem melankólia ez, válság. Nem értettem a fizikai fájdalom és a lelki erősség kettéválásának okát, nem is kutattam magamban ezt, és magyarázat híján beértem azzal, hogy nincs rá válasz. Ezek a folyamatok ma is tartanak, azaz nem vagyok teljesen egészséges. Nem tudtam a szememet levenni arról, hogy magammal foglalkozom, egyszerűen nem tehettem meg, annyira jelen volt a mindennapokban a szűnni nem akaró fájdalmas valóság, tehetetlenség.
A lelkigondozói tanulmányok alatt bizonyosságot éreztem afelől, hogy jó helyen vagyok. Voltak előadások, amikor én itt otthon vagyok érzés töltött el. Biztonság, megelégedés, megnyugvás szárnyai alatt éreztem magam, az Ige, a Bibliai példák, történetek hallatán., amik egészen valóságosan szólítják meg a megfáradtakat, és mindenkit, akinek szüksége van és szenvedése. Érzelgősség nélkül, a legtisztább józanságban őrzöttnek éltem meg magamat. Vankó Zsuzsa, Bahorecz Ilona, Somogyi Lehel órái felüdítettek megindító igetanításukkal és segítettek minket mindahhoz a gyakorlati ismerethez, amit a lelkigondozás, a Bibliai alapú gyámolítás jelent. Egyértelműséggel találkoztam, érthetőséggel és tisztességes gondolatisággal, ami méltó az emberi elméhez. Egyedül a Szentírást beszédei alapján megfontolni, eligazodni és dönteni még a könyörületesség és az irgalmasság dolgaiban is, csak azt kutatni mit mond minderről az Isten maga, hogy mit kíván mitőlünk – ennél szebb és boldogítóbb elfoglaltságot nem tudok. Lelket menteni inkább, mintsem kioltani. Senki más nem tanítja meg erre az emberiséget, csak Az, aki képes erre a hosszútűrő munkára bennünk, hogy megértsük kicsoda is a mi felebarátunk. Hogyan tekintünk a másik emberre és persze magunkra. Úgy őrködik a Biblia Istene felettünk, hogy meggondolást ad a szívünkbe. Az útmutatásait a saját szavába vetette, amit magként hullajt az emberi szívekbe, és az ebben való hit nem szégyenít meg. A Főiskola, tananyagában hűen ragaszkodik ahhoz, hogy minden témában, kérdésben az Igekutatás álljon. A tanárok feladatuknak tekintik állhatatosan, másítás nélkül tanítani, táplálni, azt a kenyeret adni a hallgatóknak, ami a Mennyből szállott alá. Szakdolgozatomat gondosan igyekeztem elkészíteni, az államvizsgát is komolyan vettem. Sikeresen fejeztem be a tanulmányokat, ha lesz folytatás, jelentkezni fogok. Várom!

Ágnes
40 éves koromig nem ismertem Istent, az Ő Igéjét. Első gyermekem születése után fogant meg bennem az a gondolat, hogy az istentiszteletek látogatása mellett komolyabban foglalkozzak a Szentírással. Egy korábbi hallgató ajánlása alapján találtam rá a Sola Scriptura Teológiai Főiskola honlapjára. Nagyon érdekesnek találtam a tantárgyakat, az iskola rendszerét, hozzám közelinek éreztem a szellemiségét, így jelentkeztem hallgatónak.
A rendkívül felkészült oktatók jól felépített, és a hallgatók lelkiismereti szabadságának maximális tiszteletben tartásának figyelembe vételével előadott előadásai hozzásegítettek a Szentírásnak, az üdvösség kérdésének, az élő, Szentháromság Isten személyének, átfogó és pontos, biblikus alapokon nyugvó megismeréséhez. A teremtéstől a XXI. századig betekintést nyertem az emberiség, illetőleg a választott nép megváltástörténetébe, a kereszténység, a különböző keresztény egyházak földi történelmébe. Mélyebben megismertem más vallásokat, vallási felekezeteket, képet kaptam arról, hogy különböző művészeti ágak képviselői hogyan viszonyultak Istenhez. Külön öröm számomra, hogy a Főiskola bibliai héber nyelv tanárának segítségével az Ószövetség nyelvébe betekintést nyerhettem, abból sikeres nyelvvizsgát tehettem. Endre
Hiteles információkat kaptam arra nézve, hogy mit mond a Biblia olyan témákról, mint házasság, gyermeknevelés, időskor, halál, egészséges életmód, szenvedélybetegség, és mit mond magáról az emberről. Segített nekem abban, hogy megtaláljam a helyem a munkámban, és immár megalapozottabb keresztény szemlélettel segítsem a hozzám járó gyermekeket és szüleiket.

Üdvözlettel: Anna
1998-ban kezdtem el a főiskolát, bibliaoktató szakon végeztem, majd az évek folyamán mind a lelkigondozói, mind a biblikumok továbbképzést elvégeztem. Számomra élmény volt minden konzultációs nap és egyáltalán nem jelentett fáradtságot a konzultációkon való részvétel, vagy éppen a vizsgákra való felkészülés.
A főiskolai képzés során széles körű ismereteket kaptam bibliaismeretből és a teológiai segédtudományokból. Különösen sokat jelentett számomra az iskolán oktató tanárok felkészültsége és pozitív személyisége, jelenleg is szívesen hallgatom az előadásaikat az internetes felületeken.
Foglalkozásomat tekintve pedagógusként dolgozom, hitéleti tevékenység keretében pedig egy pünkösdi hátterű gyülekezetben végzek tanítói szolgálatot, mindkét területen biztos alapokat jelentenek számomra a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán szerzett ismeretek és az a fajta gondolkodásmód, melyet a képzés során tudtam elsajátítani.
A képzést záró legszebb élményem, amikor a záróvizsga után Egervári Oszkár (mint a záróvizsga elnöke) gratulált és ennyit mondott: "Isten áldjon meg és adjon további megerősödést!"

Természetesen még tudnék mit írni ... :-) De röviden ennyi. Szeretettel: Benedek Tibor
Baksa Istvánné Györgyi vagyok. Pedagógusként dolgozom immár 31 éve. Jelenleg Tiszaföldváron tanítok. Igen sokrétű tevékenységet végzek: magyart tanítok 2. osztályban, környezetet és éneket 3-4. osztályban, 5. osztályos osztályfőnök vagyok. A felső tagozaton ének-zenét tanítok, és inkluzív napközit vezetek különleges bánásmódot igénylő tanulóknak 5. és 8. osztályban. Ezen kívül erkölcstan órát is tartok saját osztályomban. Mivel gyakorlatvezető mentortanár is vagyok, jelenleg egy gyakornok pedagógus munkáját segítem iskolánkban.
A SOLA lelkigondozói szakát 2010-ben fejeztem be. Ekkor még egy másik iskolában tanítottam itt a városban, ami jóval hátrányosabb helyzetű volt, mint a jelenlegi iskolám. A gyerekek nagy része HH, HHH vagy veszélyeztetett tanuló volt. A családok többsége családi pótlékból élt, alkoholizált. Gyakori volt a családon belüli erőszak is. Akkori osztályom 26 főből állt, ebből 23 gyermek élt alkoholista családban. Ezek az adatok ösztönöztek arra, hogy Önökhöz jelentkezzek. Nagyon örülök, hogy a jó Isten ide irányított, hiszen ezek után még mélyebb kapcsolatot tudtam kialakítani nemcsak a tanítványaimmal, hanem azok szüleivel is. Délutánonként a gyerekeknek lelkigondozói foglalkozásokat tartottam, melynek olyan sikere lett, hogy három délutánra tudtam csak szétosztani a tanulókat a nagy érdeklődés miatt. Ezeken a délutánokon beszélgettünk. Beszélgettünk olyan dolgokról, témákról, problémákról, amelyek őket érintették, amelyekkel nem tudtak máshoz fordulni.
Nagyon nagy haszna volt saját osztályomban is a megszerzett tudásnak, hiszen tanítványaim ekkor léptek be a serdülőkor kapuján. Velük tartottam kistérségi bemutató órát, melyet 28 pedagógus nézett meg. Az óra utáni megbeszélésen elmondhattam az Önöknél szerzett tapasztalataimat, ismereteimet, ezek fontosságát a gyermeknevelésben. Ebből az órából írtam a szakdolgozatomat is, hiszen a témám Garry Chapman szeretetnyelvei voltak. Ezzel szintén a Sola-n ismerkedhettem meg.
Jelenlegi iskolámban az inkluzív napközi a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket segíti. 32 gyermekem van, akik zöme magatartási és tanulása problémákkal küzd. Ezen a területen is sok segítséget adott az iskola. Sajnos abban az évben, amikor Önöknél befejeztem a tanulmányaimat, édesanyám és anyósom súlyos beteg lett. Azóta mindkettőjüket eltemettük. A velük való bánásmódban, a vigasztalásban, és a halál feldolgozásában is nagyon sokat adott a lelkigondozói szak.
Azt gondolom, hogy az iskolákban egyre kevesebb a lelki ember. Pedig ez nagyon fontos összetevője a fiatalokkal való bánásmódnak. Egy tanárnak példaképnek, erkölcsi mintaadónak és mércének is kell lennie. Főleg ennek a nemzedéknek, akiknek annyira nincs lehetősége arra, hogy a gondjaikat, problémáikat megbeszéljék valakivel. Sajnos kevés az a szülő, aki igazán példa a gyermeke számára.
Összefoglalva: nagyon örülök, hogy eltölthettem a főiskolán 3 félévet. Nem csak azért, mert rengeteget gyarapodott a saját tudásom, hanem legfőképpen azért, mert ezáltal rengeteg tanítványomnak és családjának tudtam segítő kezet nyújtani. Örökre hálás leszek ezért!! Köszönöm a lehetőséget, hogy mindezeket leírhattam. Remélem ezekkel a sorokkal tudok másokat is ösztönözni arra, hogy jelentkezzenek Önökhöz! Hálával: Györgyi
Én 2001-ben kezdtem el a teológiai tanulmányaimat egy másik főiskolán. Itt hallottam többet a Sola Scriptura Főiskoláról. Mindenki dicsérte, pozitív véleményeket mondott róla, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet egy barátnőmmel együtt, akivel tulajdonképpen elkezdtük az iskolát. Megtudtuk, hogy be lehet menni az órákra, így egyszer elhatároztuk, hogy elmegyünk és megnézzük. Soha nem felejtem el azt az élményt ami minket ott fogadott. Nem győztünk egymásra nézni és ámulatunkat kifejezni, hogy itt egész nap az Igéről van szó és plusz nem akármilyen lelki tartalommal. Már ott mondtuk egymásnak, hogy mi is ide akarunk járni. Sokat imádkoztunk és eldöntöttük, hogy ha átmehetünk úgy, hogy nem kell elejétől kezdenünk az akkor már két évet, akkor a harmadik évet már ott folytatjuk. A S.S. Főiskola Igazgatója engedélyezte, hogy folytathatjuk a tanulmányainkat harmadikban, de természetesen be kell pótolni a hiányzó tananyagot. Nagyon boldogok voltunk és utólag is azt mondhatom, hogy helyesen döntöttünk. Rendkívül sokat kaptam azokon az órai előadásokon, úgyhogy örömmel és bátran ajánlom mindenkinek. Éva
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola biblia alapú lelkigondozó szakirányú továbbképzésén való tanulmányaim döntő jelentőséggel bírtak, mind munkám mind saját életem terén. Egy olyan időszakban jelentkeztem a főiskolára, amikor saját életemben krízishelyzetben voltam. Támaszt, nagy erőt adott nekem a képzés. Lelkigondozó szakra jártam, de a saját lelkem erősítése is ez alatt az egy év alatt óriásit fejlődött. Alapdiplomám szociális munkás, a munkámhoz ez a képzés sokat segített abban, hogy hogyan folytassunk különböző élethelyzetekben lévő emberekkel segítő beszélgetést (szenvedélybetegekkel, fogyatékossággal élőkkel, idősekkel, stb.). Ez a képzés egy olyan pluszt adhat minden segítő szakmában dolgozónak, amit egy keresztyén szellemiségű helyen kaphat meg. Ajánlom ezt a képzést minden segítő szakmában dolgozónak, hiszen saját lelki feltöltődése mellett olyan ismeretekre tehet szert, melyet a munkájában azonnal kamatoztatni tud, és ezt természetesen felekezeti hovatartozástól függetlenül. Jómagam katolikus vallású vagyok, mégis azt kell mondanom, ez az idő amit a főiskolán töltöttem felbecsülhetetlen emlék, tudás, szeretet megtapasztalása volt számomra. Szilvia
A Károli Gáspár Református Egyetemen tanultam (2007-2011) a Protestáns Teológus szakon négy évet. Sajnos mivel csak Héberből tudtam levizsgázni s ott a diplomához kötelező volt a Teológiai nyelvekből (Görög és Latin) vizsgázni, kénytelen voltam abba hagyni a tanulmányaimat. Már ott ajánlották a Sola Scriptura főiskolát, így 2015-ben, 54 évesen vitt oda a sors, az Isten.
A KRE-én szerzett krediteket, beszámították, elvégeztem az ötödik évet, s így le tudtam diplomázni.
Ez a hivatalos része, amit el szeretnék mondani. A nem hivatalos része kettős:
Az egyik, az EMBERSÉG, amivel ott (jelenleg is) találkoztam, megfogott, felszabadított, s erőt adott. Hihetetlen kedvességgel és szeretettel fogadtak, s mint tudjuk, mindig nehéz egy olyan új közegben folytatni, amit már máshol az ember elkezdett és hosszú évekig végzett.

A másik, az a Teológiai megközelítés (pedagógia), amely cseppet sem próbál irányítani, befolyásolni, hanem pont ellenkezőleg, "csak utat mutat", hogy mindenki maga fedezze fel a Biblia szavait. S tényleg! Ott van a lényeg a Bibliában, csak a módszert kell elsajátítani amivel az ember értelmezni tudja az igeszakaszokat. Persze ez egyáltalán nem olyan könnyű és gyorsan elsajátítható dolog, ezért sokat kell a tanulónak is tennie.
Az órák színvonalasak, érdekfeszítők, nem lehet nem odafigyelni. A tanárok egyénisége és tudása közvetlen, soha nem kérkedő, de még is erőt parancsoló, abban az értelemben, hogy mindig tudja az ember, hogy mennyi, de mennyi mindent nem tud még, s ez jó! Azt sajnálom hogy nincs Egyetemi, azt még jobban hogy nincs Doktori képzés! De biztosan ennek is el fog jönni az ideje, Isten segedelmével!

„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám." (Mt 25, 34-36)

"De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el" (Ézs 40,31)

Budapest 2017. február. Kriszt László (rendező-koreográfus)
Végtelenül hálás vagyok a jó Istennek, hogy ide hozott! Egy februári napon a fejembe kattant, hogy jelentkezzem a Solára. ÉN? 50 évesen tanulni? Az önbizalmam? Azóta eltelt 3 gyönyörű év. Minden napja ajándék! Nehéz összerendezni a megváltozott életformát a plusz tanulással..., DE rengeteg mindent kapok/kapunk!

Kiegészült Istenről kapcsolatos tudásom, kitisztultak vakfoltok, hamis képek. Feloldódtak az ezekből adódó félelmek. Tisztán látva bátrabb vagyok az Istennel való együtt járásban. Kibontakozott a bizalmam Felé, ami még jobban megnyitotta a szívem. A mentális segítség pedig lehetővé tette, a különböző vallások megismerését, megértését, összehasonlítását. A történelem folyamatát, alakulását egyben látni biblikus szempontokat figyelembe véve csodálatos dolog. (pedig gyerekkoromban soha nem szerettem a történelmet a sok rossz hír, háborúk miatt)

Csak bátorítani, buzdítani tudok Mindenkit, mert öröm minden perce, nemcsak a főiskolára járni, nemcsak megismerni új ismeretanyagokat befogadni, hanem még a vizsga időszak is szépségeket tartogat és gazdagodunk, erősödünk általa. A mindezekből adódó jellemformálódás áldás és ajándék. Az Úr dicsősége! Hálás vagyok az itt dolgozó tanároknak és segítőknek. Köszönöm szolgálatkész munkájukat, odaadó lelkületüket.

Szeretettel:
Horváth Anna
Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem a bibliai lelkigondozós képzésen! Hálás vagyok érte Istennek, a tanároknak és a csoporttársaknak egyaránt!(Meg persze a pesti barátnőmnek, akinél általában megszállhattam a képzést megelőző napokon, mivel Nyíregyházáról az eljutást másképp csak nehezen lehetett volna megoldani.)
Nekem személyesen igen sokat adtak az alkalmak. Mintha egy csendes napra indultam volna havonta egyszer és mindig vártam a következő alkalmat! Mintha Isten szinte mindig simogatta volna a lelkem, gyógyította a karcolásokat, vagy mélyebb sebeket is, amik érik az embert az életútján… és volt minden előadásban jónéhány gondolat, ami helyretett vagy elgondolkoztatott, vagy csak arról biztosított, hogy megért az Úr, és együttérez velem is..:) Szóval már csak ezért is megérte!:)

Legutóbb például, amikor a gyászolók lelkigondozását vettük, és a hirtelen halált ill. a szülők halálát minősített, speciális esetek közé volt besorolva.. Kicsit azt üzente ez nekem, hogy Apa (több mint 20 évvel ezelőtti) váratlan halála és a családra tett hatása is fel van jegyezve az Úrnál, és Ő nagyon is megért és együttérez.

Az Úr kegyelme és irgalma is nagyon hangsúlyos volt Zsuzsa néni legutóbbi előadásain! Amire újra rácsodálkoztam, és arra ösztönöz, hogy ebben is hasonlítsak egyre jobban, Hozzá, Aki a példa ebben is, és akire nézve világosságról világosságra haladhatunk előre reménység szerint!
A könyvek is sokat adtak, amiket csak úgy menet közben beszerezhettünk.. Legutóbb „A gyógyító megbocsátás„ címűt vettem meg a könyvasztalról, és ahogy beleolvastam, nagyon tetszik! Azt gondolom, hogy a megbocsátás és a bocsánat kérés egy nagyon fontos kulcsfogalom a lelkigondozás folyamatában. Vagy E. White a „Nevelésről” szóló könyve is nagyon értékes és elgondolkoztató.. Emellett a Nyitott szemmel újságok is sok hasznos cikket tartalmaznak, ezekből is párat beszereztem..
A féléves dolgozatok írásával és a vizsgaívekkel is szívesen foglalkoztam, azokból is sokat épültem!

Remélem, sőt, azt gondolom, hogy tudom, hogy fogom tudni hasznosítani az itt tanultakat, ha nem is hivatásos lelkigondozóként (bár, még az sincs teljesen kizárva:) , de tanárként , vagy barátként, családtagként mindenképpen , az önismereti részéről nem is beszélve!:) Szeretettel, Szilvi
A Sola Scriptura Teológiai Főiskolán tanulni azt jelentette, hogy olyan életelveket sajátíthattam el, amit a mindennapi életben felhasználhatok minden emberi kapcsolatomban. Ezen a főiskolán sikerült felfedeznem mik a tálentumaim, és fejleszteni azokat, hogy az életben használhassam sikerrel, és olyan életre szóló örökséget kaphattam, ami maradandó és létfontosságú ismereteket ad. Ez a Biblia-tanulmányozás. Üdvözlettel: Adél
A Bibliát nem ismertem amikor a főiskolára kerültem , kerestem és kutattam az élet értelmét , válaszokat a kérdéseimre . Sok szeretetet és megértést, szakmai tudást tapasztaltam a 4 év alatt amit itt töltöttem. Ha valamit nem jól csináltam, türelemmel elmagyarázták a megoldást. A főiskolának köszönhetem, hogy hívő keresztény lettem. Nem az iskolához tartozó gyülekezetbe járok, ez csak azért fontos, mert soha nem éreztem kényszert az iskola részéről, hogy oda kéne járnom. Mindenkit szeretettel látnak, bármilyen felekezethez is tartozik. Ami még számomra fontos volt, hogy a térítési díj kifizethető volt, mert különben nem tudtam volna elvégezni az iskolát. Nagyon köszönöm az itt tanultakat, a szeretetet és azt , hogy itt rám mint emberre is kíváncsiak voltak. Szeretettel: Ágnes
2011 - mérföldkő volt az életemben. Még éppen dolgoztam, de a szememet már előre fókuszáltam a nyugdíjas évekre. Mit fogok csinálni, hogyan segíthetem majd a Jó Isten terveit az életemmel.
Kiskoromtól fogva fogékony voltam az emberek szenvedéseire, átéreztem sorsukat. Egész életemben iskolában dolgoztam gyerekekkel, szülőkkel találkoztam nap mint nap.
Emellett az élet úgy hozta, hogy szülési sérült fogyatékos gyermeket nevelek. Az emberi veszteségek, napi kemény küzdelmek még jobban megedzettek mások nehézségeinek érzékelésére. Szerintem a Jó Isten által vezetve érkeztem a főiskolára. A belső feltételek, nyitottság, érdeklődés mind adott volt bennem, készen álltam a tudnivalók befogadására. Nagyon hálás vagyok egykori, nagy műveltségű, tudásuk legjavát átadó tanáraimnak, akiktől ezt megkaphattam.
A pszichológia mindig érdekelt. Nagyon lekötöttek azok a humoros előadások, amelyek családi, párválasztási tanácsokat közvetítettek.
Folyamatosan dolgozatokat írtunk. Ezt egyszer sem éltem meg tehernek, sőt lelkiismeretesen készítettem el őket. Ezek önmagammal való szembesítésre, elgondolkodásra serkentettek. Megismerkedhettem az Iván Iljics halála c. művön keresztül pl. a beteg, halálra készülő ember pszichikai változásaival.
A mai napig szívesen gondolok vissza azon tanulmányaimra, ahol kissé hiányosnak bizonyultak az ismereteim. Ezek a szenvedélybetegségek voltak. Például soha nem értettem, valaki miért iszik, miért nem tudja megállni, hogy többé ne nyúljon a pohárért. Itt tudtam meg, hogy ez betegség, és sokkal megértőbben kell viszonyulnom az ebben a betegségben szenvedőkhöz. Arról is képet kaptam, mennyi ember fáradozik ezekért a betegekért akár intézményi szinten, akár rehabilitációs táborok keretén belül. Szerencsére áldozatos munkájuk következtében mindig sok szép eredményről tudnak beszámolni.
Mindenféle fogyatékosságról hallhattunk. Érdekes volt az a feladat, amikor egy teljesen elsötétített kiállításon (Budapest) vezetett végig egy nem látó fiatal. Soha nem felejtem el azt a történetet, amit ott mesélt nekem: odahaza látó testvérei vannak, s véletlenül nekiütközött az egyiknek. A testvér reagálása: Nem látsz a szemedtől? Igen - én is így gondolom, soha nem sajnálattal kell megközelíteni a sérült embereket, legyen az mozgássérült, gyengén látó, értelmi fogyatékos. Véleményem kialakulásához nagyban hozzájárultak saját, fájó tapasztalataim is, amelyeket személyesen éltem meg kislányommal.
A második félévben „tréning” gyakorlatokat végeztünk, persze mindig céllal. Ennek előkészítő része az volt, hogy alaposan áttanulmányoztuk, hogyan kell szabályosan lelket gondozni. Jegyzőkönyvet írtunk, megismerkedtünk a két legfontosabb szabállyal: visszatükrözés, nondirektivitás.
Hosszú volt az út hazafele a vonaton. Mire észrevettem, már javában lelkigondoztam egy akkor megismert beszélgetőtársamat. Mire hazaértem, kész volt a házi feladatom. Nagyon szerettem csinálni. Eljártam a szociális otthonba is elbeszélgetésre. Mindig kölcsönösen örültünk egymásnak a gondozottakkal.
Mindannyiunknak nagyon kellett figyelni, hogy két perc után meg ne mondjuk a páciensnek a biztos diagnózist, erre magának kellett rájönnie.
Szakdolgozatom is életem ezen időszakához kapcsolódott: az öregedés, közeledés az út végéhez, mindez Isten vigaszával.
Kérdésemre - Hogy segíthetek Istenemnek? - megkaptam a választ a főiskola után. Vártam, figyeltem, s így értettem meg, abban, amit a sors elém hoz (szükségben lévő embereket), miként tehetem a dolgom. Erre olyan alkalom adódott, amit otthon végezhettem: felnőttekkel, fiatalokkal foglalkozom (idegennyelv-oktatás). Nem egy órás volt a tanulás, mindig beszélgetéssel zárult, persze magyarul. A mai napig visszajárnak volt tanulóim egy kis eszmecserére. Itt aztán alkalmam van finoman, igény szerint az élet nagy kérdéseiről, teremtésről, végidőről, hitről, stb. beszélni.
A magánéletem is példát jelenthet mások számára, például elértem, hogy más szülő is merjen fogyatékos gyermekével akár fürdőbe menni, buszon, vonaton együtt utazni. Ne zavarják a kíváncsi tekintetek, vállalja fel bátran a helyzetét.
A lelkigondozói szak nekem sokat adott. Kitágította a látókörömet, segített megtalálni nyugdíjas éveim hasznos eltöltését, hitet, erőt adott az Élethez. Én ezt köszönhetem a Sola Scriptura Főiskolának. Katalin
Szeretném a saját szavaimmal leírni azt, amit gondolok vagy érzek ezzel az iskolával kapcsolatban! Én csak pozitívumot tudok mondani: a tanárokról, a tanárok hozzáállásáról, ahogy hozzánk tanulókhoz viszonyulnak, a tanítási módszerekről, a közvetlenségükről, a segítőkészségükről, a felkészültségükről, az iskola igényességéről, felszereltségéről, az isteni büféről, ahol minden nagyon finom, gusztusos és egészséges! Nekem nagyon sokat jelent, hogy ide járhatok és minden második héten a munkahelyem, a gyermekeim és a nagy távolság ellenére is szakítok arra időt, hogy ott lehessek az órákon! Imádom azt a környezetet, imádom nézni a gyönyörű tájat, hallani a patak csobogását, a madarak csicsergését, na meg olykor-olykor a darazsak zümmögését a teraszon, akik miatt néha menekülni kell! Egyszóval köszönöm az Úrnak, hogy ide vezérelt engem és ezen a csodálatos helyen kedves tanárok és diáktársaim mellett érdekfeszítő dolgokat tanulhatok itt a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán! Nekem ez a nyugalom szigete, ide járok kikapcsolódni, még így is, hogy tanulnom kell! Büszke vagyok arra, hogy ide járhatok! És remélem ez az iskola sok-sok évtizedig fog még fennállni, csak hogy mások is átélhessék ugyanezt az érzést, amit én élek át, ha ott lehetek! Köszönöm! Ágnes
Számomra fontos volt, hogy Biblián alapuló lelkigondozást tanuljak, ezért ez a képzés egy igazi kincsnek számít ! Az elméleti tananyag mellett a gyakorlati órák során saját magam és azt hiszem a csoportban mindannyian megtapasztalhattuk Istennek gyógyító, felszabadító munkáját, melyek ezeket a lelki beszélgetéseket kísérték.

További áldásos alkalmakat kívánok!

Claudia
Végtelenül hálás vagyok a jó Istennek, hogy ide hozott! Vidéken éltem, aztán visszaköltöztem Pestre, és hónapok múltával egy februári napon a fejembe kattant, hogy jelentkezzem a Solára. Annyira más gondolat volt, érezhető, hogy ez nem én vagyok, nem az én vágyam. 50 évesen tanulni? Az önbizalmam?
Azóta eltelt 3 gyönyörű év. Minden napja ajándék! Sok mindent kaptam és kapok. Nehéz összerendezni a megváltozott életformát a plussz tanulással, de mindig örömmel megyek az iskolába, öröm tanulni, a vizsgákra készülni. Számomra ez az Úrral járás művészete. Gyönyörű Vele lenni! Kiszélesedett a tanulmányokkal a világ, sok minden megértésre kerül és mélyült a kapcsolatom Istennel. A jellemformálódása és a hitben növekedésem sem utolsó szempont. Hálás vagyok az itt dolgozó tanároknak és segítőknek, hogy fejlődésünket figyelemben tartva támogatnak minket, szem előtt tartva az Úr ügyét. Ezúton is köszönöm! Hálás vagyok minden másodpercnek, hogy Isten ilyen hatalmas ajándékkal áldott meg. A főiskolába járással az Úrnak egyéb, más tervei is vannak / lehetnek. Ezeknek is eljön az ideje. Anna
Utolsó pillanatig halogattam a beszámoló elkészítését. Nem az volt kérdéses számomra, hogy elkészítsem, nagy örömmel teszek eleget kérésednek. Azt viszont, hogy mit jelentett számomra a tavalyi év, amikor közöttetek lehetettem, nagyon nehéz néhány szóval (egyáltalán szavakkal) kifejezni. Ha a Sola Scriptura Főiskolára gondolok, nem elsősorban egy tanintézmény jelenik meg előttem, hanem annál sokkal több. Menedék, kapaszkodó, gyógyír, baráti társaság, lelki közösség. Évekkel ezelőtt találtam rá az interneten az iskola honlapjára, és a lelkigondozó szak jövőbeni elvégzése azonnal célommá vált. Hosszú ideje dolgozom az igazságszolgáltatásban, számtalan gyötrelmes, lelkigondozást igénylő élethelyzettel találkozom. A főiskola hitvallását, az itt szolgálók munkásságát és a szakirány tematikáját megismerve biztos voltam benne, hogy az itt elsajátítható ismereteket haszonnal fogom alkalmazni hivatásom során. A megvalósítás mindaddig váratott magára, amíg egy rendkívüli, számomra nehezen kezelhető élethelyzet nem emlékeztetett a "felfedezésemre". Ekkor már nem csupán tanulni szerettem volna, hanem gyógyulni, lelkileg feltöltődni, és hittem, hogy a főiskola ebben is segíteni fog. Izgatottan vártam a tanévkezdést, és mindvégig - az elméleti és a gyakorlati órák során - azt éreztem, hogy megtaláltam a helyem. Nem csupán a szakmámban hasznosítható tudást és a testi, lelki egészség megőrzését segítő gyakorlati tanácsokat, hanem az emberi élet egészére vonatkozó, általános érvényű vezérfonalat, útmutatót kaptam. Felemelő volt olyan társaságban lenni hónapról hónapra, ahol azonos értékrend, hit szerint élő emberekkel beszélgethettem a Bibliáról, ahol közösen vitattuk meg az egyes élethelyzetekben követendő magatartást. Az iskola oktatói szakmailag felkészültek, jól követhető és érthető előadásaikat, az általuk készített segédanyagokat a mai napig használom a munkám során, és akkor is, ha választ keresek egy-egy csüggesztő vagy komoly döntést igénylő helyzetben. Hálásan köszönöm a főiskolának, hogy hanganyagaikat elérhetővé teszik az interneten, mert ez nem csupán a tanulást, de a tanultak visszaidézését is segíti. Itt jegyzem meg, hogy a főiskola kapcsán ismerkedtem meg a Keresztény Advent Közösséggel, amely találkozás számomra szintén nagyon fontos, ugyanis az elmúlt másfél évben kevés olyan nap telt el, amikor nem hallgattam munkába menet vagy szabadidős tevékenység közben a hangtárból letölthető előadásokat. Így - bár 2016 augusztusában átvettem a diplomát - ma is úgy érzem, mintha a főiskola hallgatója lennék, és tervezem is, hogy a jövőben jelentkezem a Biblikumok szakirányra.
Kedves Sanyi! Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megosszak veled egy konkrét esetet, amikor a lelkigondozó szakon tanultak kézzelfogható eredménnyel jártak. A tavalyi év nyarán egy olyan megelőző távoltartási eljárást folytattam le, ahol egy középkorú, alkoholbeteg férfi követett el családon belüli erőszakot. Miután kiskorú gyermek nem volt érintett, és az erőszakos cselekmény nem volt olyan fokú, hogy szükséges lett volna a családból való "kiemelés", továbbá ritka alkalomként volt időm és lehetőségem a lelkigondozói beszélgetést lefolytatni, sikerült elérni, hogy az alkoholbeteg férfi szakmai (pszichiáteri) segítséget kérjen a leszokáshoz. Úgy tűnt, érdeklődéssel fordul a lelkigondozói segítség igénybe vétele felé is, ennek érdekében átadtam számára néhány tájékoztató anyagot ezzel kapcsolatban. Istennek hála, a feleség nagyon támogató, és biztosan ezért is, azóta nem történt családon belüli erőszak. Ezen kívül egy másik esetben is tudomást szereztem arról, hogy a bírósági tárgyalás óta az erőszakoskodó fél "megjavult", a házastársak és a gyermekek ismét békességben élnek. Tudom, hogy a több száz esethez képest ez a kettő elenyészőnek számít, de én ezekért is hálás vagyok a Jóistennek, és köszönöm a szakmai eszköztárat és a lelki hátteret, amelyet a főiskola nyújtott nekem "békítő" hivatásom gyakorlásához.
Reményeim szerint e néhány gondolat segítséget nyújt abban, hogy minél több ember megismerje ezt az egyedülálló tanintézményt és közösséget.

Szeretettel gondolok Rátok:
Orsi
2003-2006 között jártam a főiskolára, majd később elvégeztem a Lelkigondozói szakot.
Mit adott nekem a főiskola?
Az élet értelmét keresve, rátaláltam Istenre!
Gyermekről már letettem, mikor beiratkoztam a főiskolára. 43 évesen ép, egészséges gyermeknek adtam életet. Karácsonyi ajándékként, az első vizsgám előtt érkezett meg Ádám fiam.

Ez maga volt a csoda volt!

Mikor három évesen nagyon beteg lett, súlyos vírusos tüdőgyulladást kapott. Egy hónapig volt kórházba, ebből két hét intenzív osztályon, az ima tartott meg. A teológián tanult osztálytársaim folyamatosan imádkoztak a fiamért. Meggyógyult a fiam! A hit megtartott és megtart most is! Nincs visszaút!

A főiskolai előadásokon mindig úgy éreztem magam, mint a madár, csak szállni nem tudtam.
Nagyon szerettem a tanáraimat. Zsuzsa néni, János nem csak csodás előadók, tanárok, nagyszerű emberek is, akiknek a közelsége minden hallgatót lelkileg is feltöltött.

Célom, hogy ismét közétek tartozzak. A bölcsész-szakot (nem a diploma miatt) el fogom végezni. Ez év januártól (nők 40) korkedvezménnyel nyugdíjas vagyok. Margit
Frissen megtért hívőként iratkoztam be a 2015-ben induló lelkigondozói szakirányú továbbképzésre a Sola Scriptura Teológiai Főiskolára. Még nem tudtam, mi vár rám, csak a hívást éreztem, hogy az Úrnak tervei vannak velem. A gyümölcsök hamarosan megmutatkoztak, az életem több területén. Elsősorban a családomban, ahol a három gyermekünk nevelésénél, a házasságomban, és az idősebb családtagok, betegséggel küzdők megszólításában kaptam kézzel fogható segítséget. Az elméleti és gyakorlati foglalkozások, beszélgetések hatására beépült a mindennapjaimba a Szentírás olvasása, az imádság, amelynek köszönhetően folyamatosan mélyül a hitem. Sikerült olyan szakdolgozat-témát feldolgozni (Életidő-gazdálkodás és jellem kapcsolata), amelynek gyakorlati és vallási megközelítése révén úgy vélem, rendezettebbé vált az életem. Ezeket a tapasztalatokat másoknak is lehetőségem adódik átadni, személyes vagy kiscsoportos beszélgetések keretében. Hálás vagyok a SOLA-n oktatók magas felkészültségéért és elfogadó, emberi hozzáállásáért, a lelkigondozói képzésen tanultakért, valamint a csoportunk közösségéért, amelyben máig tartó barátságok köttethettek. Judit
A Sola Scriptura főiskolán tanulni nagyon sok mindent jelentett számomra. Megismerkedtem a Biblia egyetemes, örökkévaló elveivel. Másképp látom a világot. Sok dolog átrendeződött a gondolatrendszeremben. Csodálatos, segítőkész, kedves emberekkel ismerkedtem meg.
Egyszóval hozzájárult a személyiség fejlődéshez és megváltoztatta az életemet. Lehetővé tette, hogy hiteles véleményt adjak másoknak is a Jó Istenről és a Bibliai tanokról. Köszönöm a Jó Istennek, a főiskola vezetőinek, tanárainak, barátaimnak es mindenkinek, akik segítettek es lehetővé tették, hogy elkezdjem es befejezzem a főiskolát. Tisztelettel: Elisabeta
A hallgató útja

„Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.” (Zsolt 40)

Ha az Úrnak terve van velem, elém teszi a feladatot akár többször is, amíg meg nem oldom azt. Így volt az a Sola Scriptura Teológiai Főiskola megismerésével is.
Évekkel ezelőtt unokaöcsém tanulásra adta a fejét és számomra kicsit ködösen mondta el, hogy hol tanul. Addig, addig kérdezgettem, hogy válasza ez lett „Gyere el velem egy nap és hallgasd meg az előadásokat, vasárnaponként vannak. Nyitottak, beülhetsz velem, téged úgy is érdekelnek az ilyen dolgok.” Elmentem. Érdekes volt. Csodás dolgokat tanultam a Bibliáról, de már a tanév közepén járván a hallottak számomra nehéz gondolatok voltak. A tudástáramban nem voltak a megértéshez megfelelő alapok. Unokaöcsém Bibliaoktató szakra járt.
Néhány éve egy társaságban hallottam egy fiatalembert a beszélni. Felkeltette az érdeklődésemet előadásmódja, karakán kiállása. Hallatlan jártassággal idézett a témához illő részeket a Bibliából. Beszélgetésbe elegyedtünk. Megtudtam, hogy katolikus vallású és Bibliaoktató végzettséggel rendelkezik. Azt is mondta, hogy hol szerezte a diplomáját. Számomra akkor ennek nem volt jelentősége.
Azóta barátságban vagyunk. Egy találkozásunk alkalmával elmondtam neki, hogy szívesen segítenék embereknek, akár karitatív módon, akár egyedül, akár szervezett formában. Gát bennem, hogy soha nem tanultam ilyen dolgot, csak ösztönszerűen érzem, hogy szeretettel tudnék fordulni az elesettek felé, azok felé, akik kérik, elfogadják a segítségemet. Vágy bennem az is, hogy ezt ne kontár módon tegyem. Nem tudom, merre induljak el. Tanácsát kértem, hiszen ő emberekkel foglalkozik, hátha tud segíteni. Nem sokat gondolkodva, szinte azonnal előállt az ötlettel. Iratkozz be a Solára, lelkigondozó szakra.
Csodálkozó, vagy inkább kérdő tekintetem láttán bővebben mesélt erről a lehetőségről.
Örültem az ötletnek. Elmúltam 50 éves, de tanulni sohasem voltam rest. Azt tudtam, hogy eddigi, főleg műszaki tanulmányaim nem adnak alapot és lehetőséget az emberekkel való foglalkozásra.

Megkerestem a Főiskolát az interneten, felhívtam a Tanulmányi Osztályt és elmondtam, hogy a Bibliaalapú lelkigondozás szakirányú továbbképzésre szeretnék jelentkezni és úgy tudom, hogy a műszaki felsőoktatási intézményben szerzett oklevelem erre elegendő alap.
Kedvesen fogadtak és rövid beszélgetés után felkínálták a lehetőséget a szeptemberi iskolakezdésre abban az esetben, ha a felvételhez szükséges teendőket mielőbb megteszem, lévén augusztus. Szeptember első hetében, az első iskolai napon majd lebonyolítjuk a személyes találkozást igénylő adminisztrációkat.
Jajj! – kiáltottam fel–, ez akadály, mert mi az évi nagy nyaralásunkat szeptember első két hetére terveztük és szerveztük már le.
Nem akadály – szólt a megnyugtató, kedves hang a telefonban – akkor októberben várjuk szeretettel.
Valóban szeretettel fogadtak. Gördülékenyen, segítően vezetett mindenki a pótolandó dolgokban.
Így indult az én tanulásom a Solán. Mert ha az Úrnak terve van velem, elém teszi a feladatot akár többször is. Már jó néhány hónapja a Főiskola hallgatója voltam, amikor a mozaikokat összerakva rájöttem, hogy unokaöcsém itt tanult, ismerősöm szintén, aki révén ide kerültem. „De ő jól tudja az én utamat.” (Jób 23,10).
A tanulás során erős felzárkózásra volt szükségem, hiszen eddig nem volt mindennapos olvasmányom a Biblia, a szófordulatok, kifejezések eltérőek, számomra az első oktatásokon idegenek voltak az addig megszokottaktól. Lelkesen tanultam és a tudásomról számot adó félévi dolgozatokra kapott jó jegyek bátorítottak.
A Solán csupa kedves, türelmes, szeretettel teli ember tanít és ez a hangulat átárad az osztályközösségekre is. Ritkán van módunkban olyan helyen lenni, ahol sok jó ember van jelen. Hát a Sola ilyen. Öröm volt minden, ott eltöltött idő. Energiával töltött fel és egyre könnyebben tanultam. A záróvizsga izgalmas, nagy megmérettetés volt. Büszkeséggel töltött el az oklevél átvétele.

Az életem folyik tovább. Változást nem hozott a megszerzett tudás - a külsőségekben. Azonban az emberekhez másképp közelítek, másképp nézek rájuk, - mosolygósabban.
Nézd, ott egy útkereszteződés, mellette ott áll a fehérre meszelt kereszt. Alatta ülök, mellettem a batyuba kötött vagyonom. Mire várok? Várom az Úr hívó szavát, hogy merre induljak. Várom, hogy megmutassa hol az a hely ahol, mint hivatásomat gyakorolva felhasználhatom a megtanultakat, mert tudom, ha az Úrnak terve van velem, elém teszi a feladatot akár többször is, amíg meg nem oldom azt.
„Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.” (Ézs.12.4) Kati
Köszönöm szépen a megkeresést, leírom a gondolataimat:

Miután gyermekeim felnőttek, szerettem volna újra tanulni, és ismerősöm lelkes ajánlására kerültem erre a főiskolára. Második éve járok ide, és érzem, hogy életem jó döntése volt. Nemcsak azért, mert az előadások révén megismerhettem a Biblia mély gondolatait, hanem azért is, mert olyan összefüggéseket érthettem meg a múlt és a jelen között, amelyekre korábban nem volt lehetőségem. Ráébresztett arra, hogy múltunk ismerete nélkül a jelenben is nehezen igazodunk el. A történelemnek, az emberi viszonyoknak olyan szemléletét adta nekem, amelyet korábban nem ismertem. A Sola Scriptura kitágította a világomat, s egy új, egy másik világszemléletet is adott. Üdvözlettel: Bernadett
Számomra nagyon mély nyomokat és jó érzéseket hagyó évet töltöttem el lelkigondozói tanulmányaim során a Sola Scriptura főiskolán. Szívesen jártam volna még egy évet. Sokat jelentettek mind önmagam, mind embertársaim megismerésében az ott megszerzett ismeretek. Jobban megértem a függőség miatt szenvedőket, a nehézséggel küzdő embertársaimat és az utcán élő embereket is. Az iskola légköre inspiráló. A tanárok nagyon hitelesek, akik maguk is gyakorolják az ott tanítottakat. Tetszett, hogy befogadó volt mind az iskola, mind a tanulótársaim közössége. Értékes kapcsolatok alakultak ki, jó barátságok szövődtek. Úgy gondolom, ha négy féléves lenne a képzés, akkor több dologban mélyebben el tudnánk merülni, ami a két félév alatt nem mindig sikerült. Csak pozitívan tudok véleményt alkotni. A világnézeti elfogadás is teljes mértékben megvalósult. Köszönöm a lehetőséget, hogy egy évig ott tanulhattam! Isten áldását kívánom a tanárokra és az iskolára! Remélem, minél többen felfedezik ezt a nagyon jó lelki fejlődési lehetőséget.

Üdvüzlettel: Józsi
A Bibliát szerettem volna jobban megismerni mikor jelentkeztem. Nagyon sok érdekeset tanultam, a legjobb mégis az volt, ahogy a Biblia jobb megismerése átformálta az életemet és valóban boldog emberré tett. Hálás vagyok érte, és ajánlom mindenkinek! Péter
Túlzás nélkül állíthatom, hogy életem leghasznosabb, legtartalmasabb képzése volt. Idősebb fejjel, munka és család mellett, 150 km-ről nem mindig volt egyszerű megszervezni a jelenlétet, de minden alkalom gazdagabbá tett ismeretekben, lelkiekben. Egyszerűen, jó volt OTT lenni.

Nem csak száraz elméletet kaptunk, hanem a gyakorlatban is alkalmazható, kézzelfogható módszereket.
Sokkal nyitottabbá és érzékenyebbé váltam a körülöttem élők problémáira, egészen más szemszögből tekintettem rájuk. A megsegítések alkalmával sokkal felelősségteljesebben, tudatosan használtam az itt szerzett ismereteket.

Csoportunk összetartó kis közösséggé kovácsolódott a tanév végére, komoly egymást segítő és értő baráti szálak is szövődtek.

A gyakorlati napok felértek egy-egy önismereti tréninggel. Saját személyes életemben rávilágított megoldásra váró, Isten nélkül megoldhatatlan élethelyzetekre.

A szakdolgozatom témájának feldolgozása során mélyebb önismeretre jutottam, felismertem mely területeken működöm helytelenül. Számonkérés alkalmával tanáraink nem azt keresték mit nem tudunk, hanem a legnagyobb jóindulattal azt, amit igen. A vizsgákra való felkészülés során a Bibliát rendszeresen hosszasan forgatva, először tapasztaltam meg, hogy az Isten dolgaival való foglalatosság milyen boldoggá tud tenni.

Keresztségemhez vezető utam egyik fontos és meghatározó állomása volt ez az időszak.

Zsóka
Számomra itt tanulni, másfajta bibliaszemléletet és életszemléletet jelent. Nagy segítség, hogy munka mellett jól használható jegyzetek és szakirodalom áll rendelkezésre a sikeres vizsgák letételéhez, hiszen az idő hiányával küszködöm. Édesanyám 10 éve diplomázott a főiskolán és a mai napig kamatoztatja az itt megszerzett tudást a családunk és a társadalom javára. Gitta, 3. évfolyam
A kilencvenes évek második felében kezdtem el a Sola bibliaoktatói szakát (ez a teológiai szak elődje volt), miután előtte már egy félévet szabad-főiskolai hallgatóként végig hallgattam a barátnőm jó tapasztalatait megszívlelve. Akkor lenyűgözött a Biblia belső összefüggéseinek feltárulása, hogy milyen sokrétű és mindig aktuális üzentet kapunk belőle.
Több, mint tíz évvel később kaptam késztetést és nyílt alkalmam a lelkigondozói tanulmányok hallgatására. Csupa olyan tantárgy szerepelt a jegyzékében, melyek érdekeltek engem! És nem csalódtam! Az élet gyakorlati problémái kerültek elém. Leginkább a betegek és idősek, a családok és a szenvedélybetegek lelkigondozása érdekelt. A tanárokból sugárzott az emberség, az őszinte segíteni akarás. A Biblia tanításaiból megtanulhattunk egy másfajta, tisztább látásmódot. Talán a legmaradandóbb hatást mégis a gyakorlatok jelentették. Nemcsak a mások jobb megértéséhez segített hozzá, hanem ahhoz is, hogy önmagamat jobban megértsem. A képzés csak egy évig tartott, de sok mindent megváltoztatott életemben a szembesülés saját magammal és Isten elfogadó szeretetével. Megbizonyosodtam arról is, hogy Istennél mindenre van megoldás és ez a megoldás sokkal jobb, hatékonyabb az emberinél.

Piroska
Mit jelent neked itt tanulni a Sola Scriptura főiskolán?
Különös, de a feltett kérdésről az jutott eszembe, hogy ez az iskola egy sziget a viharos tengeren. S mint tudjuk, egy sziget menedék, de veszélyes kalandok helye is lehet. Nos, ezen a mi szigetünkön a céltalan nézelődés helyett megtanítanak téged látni, a felszínes ismeretszerzés helyett megtanítanak mélyen érteni. Mi lehet ennél veszélyesebb a mai időkben!? Emlékeztetnek, hogy „embernek lenni nem egy állapot, hanem feladat”. Kinyitnak előtted egy ajtót, kezedbe adnak egy térképet, segítenek elindulni. Az utadat persze neked kell bejárnod. Nem válaszolnak minden kérdésedre, de megmutatják hol és hogyan lelhetsz válaszokra. Olyan szeretettel beszélnek és tanítanak Isten Igéjéről, amilyennel sehol máshol nem találkoztam. Köszönöm! István
Nehéz kifejezni azt, hogy az Úr Isten milyen nagy ajándéka volt számomra - és azt hiszem mindannyiunk számára akik a képzésre jártunk - az elmúlt év főiskolai alkalmai. Mindaz, amit tanultunk, és ahogyan tanítottatok bennünket. Végig úgy éltem meg, hogy amit kaphattunk Tőletek, általatok, az az: igazság és szeretet.
A "témakörök", a szakmai anyagok Szentírásra való építettsége számomra nagyon sok erőt, békességet, örömet és iránymutatást jelentettek illetve jelentenek! Számtalan kincset találhattam és érthettem meg, nem is tudnám még felsorolni sem. Összefoglalni azt hiszem úgy tudom, hogy: A lélek rendkívül összetett kérdéseiben (akár a saját, akár mások lelkigondozása) letisztult, világos iránymutatást, követhető és követendő támpontokat kaptam. A képzésen nem csupán a kórházi szolgálatra nézve kaptam sok segítséget, hanem az egyéb lelkigondozói területeken is, és a személyes életemre nézve is... Julcsi
Életem során sokszor érkeztem olyan keresztúthoz, amikor nem tudtam hogyan és merre haladjak tovább. Valami csoda folytán a választott út, amit akkor és ott úgy éreztem, hogy nem az én döntésem eredménye és az adott időben kudarcként éltem meg, az évek múlásával jónak, mentő útvonalnak bizonyult. Tudom, hogy mindezt Isten gondviselő szeretetének köszönhetem és ez a gondviselés terelt, így életem őszén, a Sola Scriptura főiskolára is.
Az itt eltöltött éveket életem legértékesebb szakaszának tartom. Sok megválaszolatlan kérdésre kaptam választ a szívet és elmét gyönyörködtető órákon, ahol az általános műveltségi hiányosságok pótlását szolgáló tantárgyak mellett, valóban a Szentírást tanították nekünk magasan képzett tanáraink. Mindennek köszönhetően nagy változást tapasztalok a körülöttem zajló dolgokhoz, eseményekhez való viszonyulásomban, akár a magánéletemben is. Különösen fontosnak tartom kiemelni azt a tényt, hogy a négy év alatt senki sem kérdezte meg tőlem milyen felekezethez tartozom és egyetlen szó erejéig sem találkoztam hittérítésre utaló szándékkal, amit külön köszönök. Remélem, hogy az isteni gondviselés még sokáig lehetőséget biztosít másoknak is az itt tanulásra. A főiskola értelmet és célt adott nyugdíjas éveimnek.
Köszönet és hála Istennek, a főiskola létrehozóinak és oktatóinak egyaránt.

Debrecen, 2017.február 28.
Tisztelettel,
Piroska
Sokat tűnődtem, hogy mit is lehetne erre írni, mert ami eszembe jutott az első olvasatra giccsesnek tűnhet.
1. gondolat: A béke szigete.
2. gondolat: Magasan képzett oktatók lelkiismeretes munkája révén olyan betekintést kaptam a Biblia világába, ami gyökeresen megváltoztatta az életemet.
Minden alkalom egy felüdülés volt a számomra, és jelenleg is az. ...és nem utolsó sorban az évek során megismert csoporttársak, akikkel együtt izgulhattuk végig a vizsgaidőszakokat, :) akikkel együtt gondolkodhattunk, szintén nagy élmény és nagy tapasztalat számomra.
Egy Pascali gondolattal zárom soraimat:
"Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy helyesen gondolkodjék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást." Ennek fejlesztéséhez tökéletes hely a Sola Scriptura Teológiai Főiskola. Nekem ezt jelenti ez a hely.

Üdvözlettel: Éva
2012-ben csak azt tudtam, hogy valamit tanulni szeretnék, ha lehet, pszichológiát, vagy szociológiát, a lényeg, hogy az emberekkel, a lélektannal kapcsolatos legyen. Akkor már kb. 1 éve hallgattam Reisinger János előadásait, aki mindig elmondta, hogy a "főiskolánkon így van, úgy van...". Ekkor döntöttem úgy (vagyis a Szentlélek sugalmazására), hogy beadom a Solára a jelentkezésemet, hiszen a Bibliában minden benne van, amit tudni kell az emberről, lélektanáról és bizony Istent is jó lenne jobban megismerni.

Az első, második és harmadik tanítási napról is fülig érő szájjal mentem haza. Csodálatos volt megtapasztalni Isten Lelkének jelenlétét minden órán. Csodálatos volt, hogy olyan dolgokra hívták fel a figyelmem, ami bár benne van a Bibliában, de soha, sehol, semmilyen egyházi, vagy vallási vonalon, sem templomban vagy hittanórán nem hívták rá fel a figyelmemet. (És sajnos így másét sem. :( ) Pl. hogy a kémiai felépítésünk tökéletesen megegyezik a föld porával, amiből formált minket az Isten tényleg. Vagy hogy Mária és József a bölcsek által hozott tömjénből, aranyból, mirhából éltek, amíg menekülni kényszerültek Heródes elől.

Az iskola megtanított gondolkodni. Megtanított a dolgok, szavak, betűk, fordítások, egyházak, vallások, múlt- és jelenkori történelem mögé nézni. Megtanított a Sola Scriptura elvére, hogy a Bibliában minden egyes szónak, betűnek, vesszőnek jelentősége van, hiszen a Biblia saját magát magyarázza meg. Igazán, hagyományoktól, dogmáktól, vallási hovatartozástól függetlenül segített megismerni az igazi, féltőn-szerető Istent, és az Ő kinyilatkoztatott szavának igazságát, valódi értelmét, mondanivalóját, akaratát. Megismerhettem Jézust, az Ő életét, jellemét, áldozatát, áldozatának hatalmas jelentőségét.

A lelkiismeretes, hatalmas és szerteágazó ismerettel, tudással rendelkező tanárok hihetetlen alázattal, egyszerűen, érthetően, érdekesen adták át az órai anyagokat. Hálás vagyok nekik, hogy sok iskolától eltérően nem tekintették magukat felsőbbrendűnek a diákoktól, hanem szeretettel és mindig segítőkészen fordultak felénk.

Számomra élet- és lélekformáló, csodálatos hittapasztalat volt ez négy év. Hasonló gondolkodású és lelkületű embereket ismerhettem meg, és számtalan barátot szereztem.

Köszönöm, hogy leírhattam én is a tapasztalatomat!

Továbbra is imában hordozom, hordozzuk az iskola életét, fennmaradását, mert tényleg a Sola Scriptura elve alapján működve a legnagyobb kincset képviseli és adja az emberek kezébe: az Isten ismeretet és a hitet.

További Istentől áldott munkálkodást kívánok Nektek! Linda
Személyes véleményem a főiskolával kapcsolatban nagyon pozitív. Szeretek ide járni, mert mindig feltölt lelkileg az ott eltöltött idő. A főiskola szép és megújult környezetben található, kellemes légkör uralkodik ott. Nagyon sok hasznos, informatív, életre nevelő dolog hangzik el az órákon. A képzés színvonalas, érthető és emlékezetes, a kiváló oktatók által, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy átadják tudásukat. Szeretném megemlíteni a főiskola munkatársait is, pl: könyv és hanganyag árusítók, tanulmányi osztály dolgozói, akik mindig kedvesen és készségesen állnak rendelkezésünkre bármi dologban. Ha lehetőségem van rá mindig elmegyek a tanítási napokra , mert ugyan meg lehet hallgatni az előadásokat, a felvételek által, ami szerintem nagyon jó és szinte egyedi tulajdonsága az iskolának, a személyes részvételt és az ott uralkodó áhítatot azonban nem pótolja. Én mindenkinek ajánlani tudom a főiskolát, nagyon jó itt tanulni.

Üdvözlettel és szeretettel: Julianna
A Sola Scriptura Főiskolára kerülésemet szerencsés véletlennek tekintettem, de a tanulmányaim során rádöbbentem, hogy nem volt véletlen. Engem, mint Istent őszintén kereső embert a Gondviselés vezetett ebbe az intézménybe ahol emberi hagyományoktól mentesen tanítják a Szentírást. A Főiskolán megtanultam, de saját példámból meg is tapasztaltam, hogy Isten előre látása alapján az embert - az egyén számára a legalkalmasabb időben és módon - hívja el az Ő Igéje tanulmányozására.

Főiskolai tanulmányaim során idővel arra is rájöttem, hogy a Biblia logikusan felépített, egymásra épülő egységes, ihletett mű, Isten beszéde az ember számára. Mindezek alapján számomra sok régi félreértés, vélt ellentmondás is feloldódott. Életem sok kérdésére is választ kaptam. Azelőtt sohasem értettem, hogy oly sok számomra rossz dolog hogyan fordulhatott a végén jóra, általam elképzelni sem tudott módon. A Főiskolán megtanultam, hogy a lelkük mélyén az isteni igazságra vágyó emberek esetében Isten az utolsó pillanatban a rosszat jóra fordítja. A próbatételeket pedig az ember hitének megerősítése érdekében engedi meg.

Tanulmányaim alapján önvizsgálatra késztetett az a felismerés, hogy nem elég Isten beszédét megtanulni, hanem élni is annak megfelelően kell. Továbbá hit nélkül önmagában nem elég a jó cselekedet sem, mivel a lényeg a jó cselekedet lelki indítéka. Isten ugyanis az ember lelke mélyén megbújó szándékot vizsgálva ítéli meg még a jó cselekedetet is.

Főiskolai tanulmányaim alapján sokkal megfontoltabbá váltam, amikor megtanultam egyrészt azt, hogy a bűnbocsánat nem jelenti a bűnök következményei alóli mentesülést másrészt azt, hogy a bűnbocsánat nem egyenlő a bűnök végső eltörlésével.

A tanultakat a gyakorlatban is tapasztalom, nem elég önerőből akarni a jót, mert emberi erőből úgy sem sikerül. Eredmény csak a Szentlélek bennünk való munkálkodása esetén érhető el. Ennek a módja a folyamatos önvizsgálat, a bűnökért való bocsánatkérés és ezt követően a Szentlélek bennünk való munkálkodásának álladó kérése. Ez Isten és az ember együttműködése, együttmunkálkodása.

Korábban képtelenségnek tartottam azt a célt, hogy az ember Jézushoz váljon hasonlóvá, úgy gondoltam az ember részéről ez egyrészt tiszteletlen kérés másrészt, mint célkitűzés el sem várható. A Főiskolán megtanultam, Isten erre is lehetőséget biztosít az ember számára a Szentlélek munkája által. Megértettem, hogy Jézus képéhez csak úgy tudok hasonlóvá válni, ha imáimban a vélt igazságaimat feladom, bűneimet őszintén megbánom és Jézus közbenjárásával kérem az Atyától a Szentlelket. A Szentlélek folyamatos bennem lakozása által válhatok a Szentlélek templomává és csak a mennyei erő segítségével győzhetek bűneim felett.
Megtanultam azt is, hogy imáimban ne emberekhez mérjem magam, hanem Jézushoz. Ez esetben ugyanis nem eshetek az önteltség csapdájába, viszont szembesülhetek bűneimmel, gyengeségeimmel, gyarlóságommal és az így felismert lelki szegénységem tudata a mennyei erőért való imádkozásra késztet.

Érdemes volt a Sola Scriptura Főiskolára beiratkoznom, mert Isten beszédét, Istennek az ember részére szánt tanításait csak itt tudom megtanulni emberi hagyományoktól mentesen és itt az Igéből életem minden kérdésére választ kapok.
Ildikó
Számomra csodálatos kiváltság-élményt, hála-érzetet, kiválasztottság-tudatot és lélekemelő élményt jelentett a teológia szakon eltöltött négy év. Kinyílt a világ, a lenyűgöző ismeret-gazdagság, a kellemes hangulatban megélt és eltöltött konzultációk mind-mind épülésemet és fejlődésemet szolgálták. Az elhangzott tiszta és nemes gondolatok, világos útmutatások, egyszerű érvelések a világlátásom és értelmem jó irányba terelése és gazdagítása szolgálatában álltak. Tanulmányaimnak köszönhetően most már értem, jól látom, s közelebb kerültem annak a "titoknak” a megfejtéséhez, amely az ember-személyem-e végtelen világmindenségben elfoglalt helyét tárta elém, értette meg velem. Úgy gondolom, hogy ennél hatalmasabb és értékesebb tudás-anyagra nem is vágyhat az ember e földi léte idején. A tanulmányok évről-évre szépen fokozatosan bontották ki értelmemet, tisztították meg látásmódomat, csiszolták gondolkodási képességemet és segítettek életem erővonalainak tisztán való látásában. Helyére került életemben a szép, a nemes és az igaz, az igazságos. Ma már tudom mire kell és szabad fordítani a mindennapok küzdelmeiben a legnagyobb energiát. Mi az érték, a maradandó, és mi a talmi, a veszendő. Bensőmben értékrend váltás történt. A tanulmányokkal, ami szép és nemes küzdelem volt, hatalmas gazdagságra tettem szert. Kincsként őrzöm magamnak és adom tovább embertársaimnak e lenyűgöző "kincstárat", alkalmas időben való segítségül.
Ha valaki személyiségében, jellemében, értelmében gazdagodni, nemesedni vágyik, s szomjúhozza az igazságot, akkor az az ember az egyedüli tiszta forrás lelőhelyéhez, mégpedig az Isten-ismeret kizárólagos "kútjához” járuljon mélységes bizalommal, mert itt megtalálja vágyott "kincseit".
E kincsek megtalálásához és felszínre hozásához vezető utat pedig a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán találja meg. Őszinte és hálás szívvel tudom ajánlani a jóra, szépre, igazra, nemesre vágyakozó embertársaimnak. Hálás szívvel a jó Atyának, hogy engem ide, a Solára vezetett. A gyönyörű és békességes, meghitt környezetben működő főiskola igazi lélek-emelő élményt nyújt a külcsínre is igényes, tanulni-gazdagodni vágyó hallgatóknak. Magdolna
Hogy mit jelent az én életemben itt tanulni?
Le sem merem, le sem tudom írni. Igazából egy teljesen új, egy teljesen más élet kezdetét jelenti, és az igazság megismerését, es kegyelmet az Úrtól. Valamint egy fantasztikusan izgalmas felfedező utat, mely az egész eddigi életemet felforgatja jó értelemben, és mélységes hálával tölt el.

Farkas Péter
Mit jelent „Solás”-nak lenni? Nagyon röviden válaszolva: unikum, különlegesség. Az ország több egyetemét, főiskoláját végigjártam. Nem csak egyfajta érzésem, hanem hasonlítási alapom is van. Különleges, mert minden más felsőoktatási intézménytől különbözik abban, hogy itt csak a Könyvek Könyvéről és könyvéből, a Bibliából tanulhatunk. Ez a könyv az élet minden területét magába foglalja, benne van a világ elmúlt és eljövendő története a jelennel együtt. Bárki bármikor tanulmányozza, mindig aktuális. A főiskolának olyan bensőséges és szeretetteljes a környezete, amit egyetlen más intézmény sem tud nyújtani. Olyan nagy család, ahol összetartás, egymásért való munkálkodás, segítőkészség van és nem széthúzás. A konzultációs alkalmak feltöltődést jelentenek és nem fáradságot (nehézségeket). Az oktatók és hallgatók kapcsolata testvéri, baráti nem pedig kimért és tartózkodó. Az elsajátítandó ismeretanyag is szélesebb spekrtumú, mint egy-egy szakterület más típusú intézményekben. Speciális területeket érint történelemből, irodalomból, képzőművészetből, zenéből és egyéb tudományágból. Számomra mindez kuriózumként hatott. Eddigi tanulmányaimat reál tudományterületen végeztem, így még inkább szembeötlő volt a főiskola különlegessége. Mit jelent „solásnak” lenni: azt hogy:

„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

(Ady Endre)

Szeretettel: Róza
A főiskolára egy bózsvai táborozás alkalmával jelentkeztem. Hiányát éreztem egy módszeres Biblia-tanulmányozásnak tudós személyek irányításával. Azelőtt már voltam az Adventista Teológiai Főiskola nyílt napján, de visszariasztott, hogy minden egyes hétvégén el kell utazni Pécelre. Ezt nem tudtam vállalni a családi programok miatt. A Sola melletti döntést az erőteljes Biblia érdeklődés mellett az a technikai lehetőség erősítette meg, hogy egy hónapban egy alkalommal kellett (kezdetben) eljárni. Ez elviselhetőnek tűnt, mivel Szegedről kellett Budapestre felutaznom. Ezt a "kényelmet" még megerősítette az a lehetőség, hogy az előadások, de még a néhány évvel ezelőtti előadások is, az interneten elérhetőek. Ez egyedüli dolog az ország különböző csücskéből érkezők részére. Úgy tudom a jelenlegi felsőoktatásban is. Még azt is kiemelném, hogy ez bárki számára hozzáférhető az internetről. Nem csak a hivatalosan beiratkozott hallgatók részére, mint más felsőoktatási intézményekben.
Bár én a beiratkozást és a végigjárást preferálom, mert a vizsgadrukk során újraalakul a tananyag. E nélkül az egészséges kényszer nélkül ellaposodik az előadásokra járás szerintem. E mellett azért megemlítem, hogy be nem iratkozottak "serege" jár a főiskolára, különösen az érdekesebb témák miatt és a népszerű előadókhoz csapódva. Én a nem annyira népszerű előadók előadásait is nagyon jónak tartottam és igazságtalannak a csekélyebb hallgatói létszámot. Jó lenne betölteni a termet!
Most már havonta kétszer kell járni, de ezt ellensúlyozza a kellemes természeti környezetben, főiskolának tervezett épületben, diófák közt napfény által világos helyen tanulni. A főiskola másik igen gazdag lehetősége a szünetekben való könyvvásárlási, cd vásárlási lehetőség. Nem kell vadászgatni a kötelező könyveket a tantárgyakhoz, mint amiben részem volt más diplomák megszerzése során. Odahozzák a konzultációra. Nagyon ritka volt a könyvhiány. Más főiskolákon örültünk, ha a vizsgaidőszakig megjelentek a tankönyvek.
Én nagyon örültem a csomagolt egészséges élelmiszerek árusításának is, amihez némi magyarázatot is adtak az egészséges táplálkozásról. Mindez családias környezetben elfogyasztható, nem kellett a padokon étkezni, mint másutt. Mérsékelt árakon.
A tandíj is mérsékelt árú, amit családi okok miatt még kérelmezni lehetett a rászorulóknak csökkentésre. Ezzel szemben másutt horribilis összegeket kérnek el az oktatásért.
Külön kiemelném a tanulmányi ügyintézők szeretetteljes munkáját, aminek köszönhetően egy csúnyán fejbeverős, másfél hónapig kórházi ápolást igénylő állapotban a baleset után segítettek visszaalkalmazkodni a főiskolai követelményekbe, vizsgákba. A főiskolai táborok is hozzásegítenek kiegészítő anyagokkal a Bibliáról szerzett tudás elmélyítéséhez. Szép természeti környezetben és kirándulásokkal, egészséges telekkel, mozgással.
Piroska

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13