ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Költségtérítés

A költségtérítési díj mértéke

A költségtérítési díj összegét a főiskolai tájékoztatóban, minden évben, a gazdasági osztály teszi közzé.

A hallgatói költségtérítés összege:

Teológia szak - alapképzés:

2016 előtt induló képzés esetén: 45 000 Ft/félév
2016/17-es tanévben induló képzés esetén: 50 000 Ft/félév

Biblikumok szakirányú továbbképzés:

2016 előtt induló képzés esetén: 25 000 Ft/félév

2016/17-es tanévben induló képzés esetén: 30 000 Ft/félév

Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés:

30 000 Ft/félév

Az alábbi számlaszámra kérjük utalni a tandíjat, pótdíjakat és egyéb díjakat, amelyek a tanulmányokhoz tartoznak:

Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Bankszámlaszám: 10201006-50285893-00000000

Azon hallgató, aki a főiskola Biblia-oktató szakán tanul, vagy már végzett, illetve a teológia szakra felvételt nyert, beiratkozott, és tantárgyainak beszámítását kéri, a hallgatói költségtérítés 8 félévre vonatkozó összegének a 2/3-t köteles befizetni.  

Egyéni összevont tanrend esetén, a teológia szakon a hallgató köteles a teljes képzés 8 félévének költségtérítését befizetni. Kötelezettségét a gazdasági igazgatóval egyeztetett, félévenkénti fizetési részletekben teljesíti. 

VÁLTOZÁS! Azoknak a hallgatóknak, akiknek az abszolutórium megszerzéséhez legfeljebb öt tantárgy kreditpontja hiányzik és 8 lezárt félévvel rendelkeznek a költségtérítés összege megegyezik a szenátus által az adott félévre megállapított költségtérítés összegének valamint 30 kredit hányadosának eredménye és a felvett tantárgyak kreditértékének a szorzatával.

A költségtérítés befizetése

A beiratkozás feltétele a költségtérítési díj befizetése. A jelentkezési lappal együtt kell leadni a befizetett csekk fénymásolatát a tanulmányi osztályon. A befizetés a főiskola által kiadott csekken történik. Aktív félévnek csak akkor minősül a félév, ha a befizetést igazoló csekk fénymásolatát is eljuttatja a hallgató a tanulmányi osztályra.

Költségtérítési kedvezmények

A költségtérítés fizetési kötelezettségének teljesítéséhez a hallgató szociális helyzetére, jövedelmi viszonyára, családi körülményére, egészségi állapotára, egyéb különös méltánylást érdemlő körülményére, illetve kiemelkedő tanulmányi eredményére tekintettel a gazdasági igazgatóhoz benyújtott kérelme alapján kérhet.

VÁLTOZÁS! Amennyiben a hallgató költségtérítés kedvezményben (mentesség, minimum költségtérítési díj, kedvezményezett költségtérítés, részletfizetési lehetőség) részesült az adott félévre vonatkozólag és az adott félévben a vizsgaidőszak végére kettőnél több nem teljesített tárgya van, - kivéve, ha vizsgakötelezettségének szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni -, akkor a számára megítélt kedvezmény összegét a gazdasági igazgató határozata alapján kell befizetnie a főiskola bankszámlájára.

Költségtérítés-mentesség

Teljes mentesség nagyon indokolt esetben - az össztanulmányi idő alatt egyszer -, méltányossági alapon adható.

GYES-en lévő hallgatóknak  csak abban az esetben jár költségtérítés mentesség ha 2006. december 1-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és a szabályzat 6 §.  3 bekezdésében írt feltételeknek megfelelnek.

Minimum költségtérítési díj

Minimum költségtérítési díj  összege a teológia szakon 10 000 Ft, szakirányú továbbképzésen 7000 Ft. Minimum költségtérítési díj az össztanulmányi idő alatt maximum két alkalommal adható. Minimum költségtérítési díj igénylésekor a hallgató köteles a bejelentkezésig 5000 Ft-ot befizetni, csak ekkor tekintheti a főiskola a félévét aktívnak.

Kedvezményezett költségtérítés

A költségtérítési kedvezmény összegének felső határa a közzétett költségtérítés 50 %-a lehet félévre. A bejelentkezésig a hallgató teológia szakon 10000.- Ft-ot, szakirányú továbbképzésen 7000.- Ft-ot köteles befizetni, a főiskola csak ekkor tekinti félévét aktívnak. Ezt a kedvezményt a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb három félévben lehet igénybe venni.

Költségtérítés részletfizetése
VÁLTOZÁS! Részletekben történő befizetésnél az utolsó részlet fizetésének végső határideje: a negyedik konzultációs napot megelőző hónap utolsó napja (nov. 30-a, illetve ápr. 30-a). A bejelentkezésig a hallgató teológia szakon 15000.- Ft-ot, szakirányú továbbképzésen pedig 7000.- Ft-ot köteles befizetni, a főiskola csak ekkor tekintheti félévét aktívnak.

Az igénylés feltételei, menete

Az igénylést a honlapon letölthető, vagy a tanulmányi osztálytól igényelhető formanyomtatványon kell benyújtani a gazdasági osztályhoz levélben. Gazdasági osztály levélcíme: Sola Scriptura Teológiai Főiskola Gazdasági osztály (Nagy Bálint). 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A.
Az igénylés benyújtási határideje az őszi félév esetén szeptember 5-e, tavaszi félév esetén február 5-e. A határidő letelte után kérvényt beadni nem lehet.
A beadott kérvényeket a gazdasági igazgató, bírálja el. Ezekre a beadási határidő lejárta utáni két héten belül, de legkésőbb a beiratkozás előtt, írásban kell válaszolni.

VÁLTOZÁS! A fizetési kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásának feltétele, hogy

 • a hallgatónak a kérelem benyújtásakor nincs az előző félévekből fennálló költségtérítés tartozása a főiskola felé.

VÁLTOZÁS! A kérelem írásban az adott kedvezmény típusnak megfelelő formanyomtatványon nyújtható be, amelyen minden olyan körülményt, tényt fel kell tüntetni, melyre a hallgató a kérelmét alapozza. A kérelemben felsorolt tényeket, körülményeket a kérelem végén meghatározott iratokkal, dokumentumokkal kell igazolni, kivéve a részletfizetésre irányuló kérelem esetén.

A költségtérítés visszatérítése

Amennyiben a hallgató a tantárgyfelvétel hetében, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy hallgatói jogviszonyát megszünteti, vagy szünetelteti és a félévre megállapított költségtérítés a bejelentésig már befizette, kérelmére a befizetett költségtérítést vissza kell fizetni. Visszafizetésre vonatkozó kérelem hiányában a következő félévi költségtérítés összegébe be kell számolni.

A hallgatói jogviszonynak a félév kezdetét követő 30. napon belül saját kérésre történő megszüntetése, szüneteltetése esetén a befizetett költségtérítési összeg – 10%-ának levonását követően – visszafizetendő. A visszafizetést kérvényezni kell, a kérelem beadási határideje legkésőbb a félév kezdetét követő 30. nap

A hallgatói jogviszony saját kérésre történő, a félév kezdetét követő 30. napon túli megszüntetése, illetve amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni a hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a befizetett költségtérítés időarányos része, a hallgató írásos kérelmére visszafizetendő, amennyiben a kérelem a szorgalmi időszak végéig előterjesztésre kerül.

A költségtérítés befizetésének elmulasztása

A gazdasági igazgató a hallgatót a részletek befizetésének elmaradásairól legkésőbb a negyedik konzultációig, írásban értesíti.

Az a hallgató, aki tájékoztatást kapott, és az esedékes költségtérítési díj befizetési kötelezettségének a szorgalmi időszak utolsó napjáig nem tesz eleget, vagy a befizetésre – a befizetési határidő előtt benyújtott kérelmére – haladékot nem kapott, vizsgára, illetve záróvizsgára nem bocsátható, a következő félévre nem jelentkezhet be.

Fenti döntés ellen a hallgató – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet a fellebbviteli bizottságnál. A fellebbezést a fellebbviteli bizottság 30 napon belül bírálja el.

Amennyiben fizetési kötelezettségének újabb írásbeli felszólítás ellenére, 15 napon belül sem tesz eleget a hallgató, szociális helyzetének vizsgálata után a rektor elbocsáthatja.

Amennyiben a hallgató a félévre vonatkozó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és hallgatói jogviszonyát szünetelteti, fizetési kötelezettsége a szüneteltetés lejártával esedékessé válik.

 

Egyéb díjak

 

Díj megnevezése

Díj mértéke
2008. január 1-től

Megjegyzés

Adminisztratív kötelezettség mulasztása

Késedelmes beiratkozás/bejelentkezés

1000 Ft

Beiratkozási határidő: legkésőbb a félév tantárgyfelvétel hetében az első konzultációs napon, és az azt követő három napon.
A határidő után legfeljebb három hétig fogadható el.

Tantárgyfelvétel beadási határidő utáni módosítása

1000 Ft/tantárgy

Beadási határidő: legkésőbb a félév tantárgyfelvétel hetében az első konzultációs napon.
A határidő után legfeljebb egy hónapig fogadható el.

Szakdolgozat témaválasztás beadási határidő utáni leadása

500 Ft/hét

Beadási határidő: TVSZ 24.§ 3) bekezdés.
A határidő után legfeljebb három hétig fogadható el.

Szakdolgozat leadási határidő utáni, egy hónapon belüli, késedelmes leadása

2000 Ft/hét

Beadási határidő: legkésőbb a záróvizsga időpontját megelőzően három hónappal korábban.
A határidő után legfeljebb egy hónapig fogadható el.

Könyvtári késedelmi díj

50 Ft/könyv/nap

 

Vizsgákhoz kapcsolódó díjak

Vizsgaismétlési díj

1000 Ft/tantárgy

 

Vizsgahalasztás vizsgaidőszakon belül

ingyenes

 

Sikeres vizsga javítása

ingyenes

Egy félévben csak egyszer lehetséges.

Záróvizsga igazolatlan elmulasztása

5000 Ft

Csak egyszer lehetséges.

Záróvizsga ismétlése

2000 Ft/tantárgy

 

Diákigazolványhoz kapcsolódó díjak

Állandó diákigazolvány díja

1600 Ft

Befizetés az Állami Nyomda által kiadott igénylőlaphoz mellékelt csekken.

Ideiglenes igazolvány

360 Ft

 

Ideiglenes műanyag kártya

270 Ft

 

Ideiglenes személyi lap

90 Ft

 

Ideiglenes plasztikkártya elvesztése esetén

1800 Ft

 

Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása, hitelesítése, igazolások

Leckekönyvmásolat kiállítása

5000 Ft

 

Oklevélmásolat kiállítása

10 000 Ft

 

Oklevélmelléklet (Diploma supplement) kiállítása magyarul, angolul

első példány ingyenes, minden további példány 5000 Ft

 

Részismeretek megszerzéséről szóló igazolás másodpéldánya angol nyelven

5000 Ft

Korlátozott hallgatói jogviszonnyal és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők (pl. végzettek) részére

Részismeretek megszerzéséről szóló igazolás másodpéldánya magyar nyelven

3000 Ft

Korlátozott hallgatói jogviszonnyal és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők (pl. végzettek) részére

Egyes képzési elemek (pl. tantárgyi leírások) hitelesített leírása angol nyelven

3000 Ft

 

Egyes képzési elemek (pl. tantárgyi leírások) hitelesített leírása magyar nyelven

1000 Ft

 

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

 • Jelentkezni lehet TWEC angol nyelvtanfolyamra

  Jelentkezni lehet TWEC angol nyelvtanfolyamra

  TANULJ MEG ANGOLUL A SAJÁT TEMPÓDBAN!

  A TWEC angol nyelvtanuló program célja az, hogy a minimális vagy semmilyen nyelvtudással nem rendelkező felnőtteket hozzásegítse a középfokú (B2-es szintű) nyelvtudás eléréséhez, illetve a nyelvvizsga megszerzéséhez.

  Az összesen 240 órás audio-vizuális anyag 4 modulból áll (4x 60 óra).
  Ennek során az angol nyelvtant és alapvető szókincset sajátítják el a tanulók, úgy, hogy közben megtanulnak szóban és írásban kommunikálni.

  A négy modulból álló kurzus során legalább 2400 (4x 600) szót tanítok, az átvett nyelvtant és szókincset pedig egyszerre alkalmazzuk, úgy, hogy közösen illetve önállóan feldolgozunk fokozatosan nehezedő angol nyelvű olvasmányokat is (az Oxford Bookworms szintezett olvasmányaival).
  Már az első modul végére elolvasol egy angol könyvet, majd önállóan haladsz tovább a modulok közötti időszakra kijelölt olvasmányok feldolgozásával!

  Teljesen kezdő szinttől a középfokú nyelvvizsga szintjéig eljuthatsz akár egy éven belül!
  A TWEC = The Three-Week English Challenge ("A háromhetes angol kihívás") a program neve, amely 21 napos modulokra épül. A tanfolyam alapkoncepciója az, hogy a sikeres nyelvtanulás intenzív, és ideális esetben napi 4 órát vehet át a tanuló, így a pihenésre és
  gyakorlásra szánt hétvégékkel együtt három hét alatt fel lehet dolgozni a 60 órás anyagot.

  Mi biztosítjuk számodra az audio-vizuális tananyagot, a kísérő könyveket és segédanyagokat.
  A modulok között kijelölt tananyagot dolgozhatnak fel a tanulók.

  FONTOS HANGSÚLYOZNI, HOGY A TWEC PROGRAMMAL TELJESEN EGYÉNI TEMPÓBAN LEHET HALADNI, ÉS AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁHOZ FOLYAMATOSAN SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK.

  A tanfolyamhoz tanári segítséget vehetsz igénybe: személyes konzultáció adott időpontokban Budapesten (havi egy alkalom).

  Egy-egy modul végén vizsgát lehet tenni (írásban és szóban), majd tovább lehet lépni a következő szintekre.

  A nyelvi kurzus során folyamatosan elsajátíthatsz nyelvtanulási technikákat, melyek segítségével önállóan is eredményesen haladhatsz, és könnyedén kifejezheted magad angolul alapvető beszédhelyzetekben.

  A TWEC PROGRAM KIEMELT HANGSÚLYT FEKTET A NYELVTANULÁSSAL SZEMBENI GÁTLÁSOK OLDÁSÁRA IS.

  A 240 órás tanfolyam ára egyösszegű befizetés esetén 165.000 Ft (az összes tankönyv és segédanyag árát tartalmazza). A Sola Scriptura Teológiai Főiskola hallgatóinak további kedvezményes ár elérhető: 150.000 Ft egyösszegű befizetés esetén. Lehetőséged van a modulonkénti fizetésre is, ára 40.000 Ft/ modul (60 óra). Ezen felül a könyvek és a segédanyagok ára 5.000 Ft/modul.

  A távoktatásra angol nyelvtudással egyáltalán nem rendelkező hallgatók is bátran jelentkezhetnek.

  Várunk szeretettel, és segítünk abban, hogy az angol nyelv a mindennapjaid részévé váljon.

  A nyelvtanár Bödör Zoltán, több mint 20 éves szakmai tapasztalattal, az Eötvös József Gimnázium angol illetve a Sola Scriptura Teológia Főiskola klasszikus héber nyelvtanára.

  IDEGEN NYELVET TANULNI MINDIG ÉRDEMES, ÉS SOHA NEM KÉSŐ!

  Érdeklődni és jelentkezni 2015. szeptember 17-től lehet az alábbi elérhetőségeken:
  70 314 5753 Bödör Zoltán (nyelvtanár)
  30 290 2809 Hamburger Réka (szervező)
  twecangoltanitas@gmail.com

 • Változás a záróvizsga tételekben!

  Változás a záróvizsga tételekben!

  Új tételek kerültek beemelésre a Lelkigondozás tantárgyból, 2015. júniusától az új záróvizsga-tételsor érvényes a Teológia szakon végzők számára.

 • Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

  Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

  https://igenyles.diakigazolvany.hu/ oldalra kattintva, az oktatási azonosító megadása után látható az igénylés aktuális státusza napi frissítés mellett.

 • Elérhető iskolánk Intézményi tájékoztatója

  Elérhető iskolánk Intézményi tájékoztatója

  Alapdokumentumaink között már honlapunkon is elérhető a főiskola Intézményi tájékoztatója.
  Ezzel is szeretnénk megkönnyíteni Hallgatóink számára, hogy ezekben a kérdésekben könnyebben és gyorsabban tudjanak tájékozódni.
  Kérjük, kattintson ide az Alapdokumentumok megtekintéséhez!


Közösség
Youtube

Iratkozzon fel Youtube csatornánkra!Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13