ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Segédanyagok

Teológia szak

 

Általános tudnivalók

Szakdolgozat útmutató
Általános záróvizsga-tájékoztató és tételsor - Teológia (lev.)
 

A Biblia és a képzőművészet 1.

A képelemzés elvei
A tékozló fiú története
Jézus Krisztus születéstörténete
A Golgota
Jézus Krisztus szenvedéstörténete
Bibliai műelemzés
 

A Biblia és a képzőművészet 2.

A reneszánsz művészete 1
A reneszánsz művészete 2
Németalföldi reneszánsz
Rembrandt
 

A Biblia és a régészet I.

Kánaáni kor 3.
A bibliai régészet legkiemelkedőbb leletei
Az izraelita kor
Bibliai városok
A kánaáni népek régészeti kultúrája
Bevezetés a Bibliai régészetbe
Kánaáni kor 1.
Kánaáni kor 2.
 

A Biblia és a zeneirodalom 1.

Kérdéskörök zeneművészet vizsgára - I. félév
 

A Biblia és a zeneirodalom 2.

Kérdéskörök zeneművészet vizsgára - II. félév
 

A Biblia és az irodalom 1.

Buda Ferenc
Kiss Benedek
Csanádi Imre
Ady Endre
Balassi Bálint

A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 1.

A protestantizmus és a Biblia a XVI. században (olvasmány; nem vizsgaanyag)
 

A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 2.

Szigorlati tételek
 

A Biblia népei

Vizsgakérdések 2016
A filiszteusok
A filiszteusok (vetítés)
Az ókori Szíria
Az ókori Szíria (vetítés)
A kánaániták
A kánaániták (vetítés)
Transzjordánia
Transzjordánia (vetítés)
 

A Biblia tanításainak rendszere 1.

Igei kívánalmak
 

A Biblia tanításainak rendszere 2.

Igei kívánalmak A Bibliai tanítások rendszere vizsgára
 

A Biblia tanításainak rendszere 3.

Vizsgakövetelmények
 

A Biblia tanításainak rendszere 4.

Igei kívánalmak A Bibliai tanítások rendszere vizsgára
 

Az apostoli kortörténet

Jegyzet
Vizsgakövetelmények
 

Az Ószövetség világa

Tudnivalók
Mértékegységek
Térképek
Jegyzet
 

Az ószövetségi bölcsességirodalom

Vizsgakövetelmény
 

Az ószövetségi történelem kronológiája

1. órai anyag
2. órai anyag
3. órai anyag
 

Bibliai etika és antropológia 1.

Érzelmeink titokzatos világa
Eredendő bűn, vagy öröklött és szerzett bűnös természet?
A keresztény teológia felosztása
Bibliai antropológia témavázlat
Igei követelmény
Vizsgán számonkérhető igehelyek
 

Bibliai etika és antropológia 2.

Szigorlati tételek
 

Egyetemes egyháztörténet 1.

Kronológiai táblázat
Számon kérhető évszámok
 

Egyetemes egyháztörténet 2.

Szigorlati tételek
Számon kérhető évszámok
Kronológiai táblázat
 

Egyetemes vallástörténet 1-2.

Félévi jegyzet
Horváth Pál Vallásfenomenológia
Felkészülést segítő kérdések
 

Felekezettörténet 1.

Vizsgakövetelmények
 

Felekezettörténet 2.

Vizsgakövetelmények
 

Filozófiatörténet 1.

Vizsgakövetelmény, lehetséges vizsgakérdések
 

Filozófiatörténet 2.

Vizsgakövetelmény, lehetséges vizsgakérdések
Segédlet a pascali fogadásérv értelmezéséhez
 

Genezis

Őstörténet
Vizsgaanyag
Őstörténet 2.
Őstörténet 3.
Bevezetéstan
 

Homiletikai szeminárium 2.

Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten?
 

Izrael története 1.

Izrael története I-1
Az ószövetségi Izrael története - 1. fejezet
Mózes és az Egyiptomból való kivonulás
 

Izrael története 2.

Segédanyag a vizsgához 2016
Honfoglalás
Dávid-Salamon
Jefte
Mózes kora
Bírák kora és az egységes királyság
 

Izrael története 3.

Megosztott királyság kora 1.
Az intertestamentális kor
Kurzusleírás, szigorlati tételsor
Megosztott királyság kora 2.
Hazatérés a fogságból
Szigorlati tételek vázlata
Szigorlati tételsor
 

János evangéliuma

Egyéni feldolgozást segítő kérdések
Tantárgyleírás, követelmények
Szóbeli vizsgatételek
 

János evangéliuma (kiegészítés)

Tantárgyleírás, követelmények
Egyéni feldolgozást segítő kérdések
 

Jelenések könyve

Jelenések könyve szóbeli vizsgakérdések
 

Jézus élete 1.

Vizsgakérdések
 

Jézus élete 2.

Az Ember és az Igazság
Szóbeli vizsga-tételek
 

Jézus példázatai

Segédanyag (átdolgozott változat) 3. rész
Vizsgakérdések
Segédanyag (átdolgozott változat) 1. rész
Segédanyag (átdolgozott változat) 2. rész
Jegyzet - 4. rész
 

Lelkigondozástan 1.

A lelkigondozás speciális esetei III.
A depresszió
A lelki egészség és a Biblia (Sola lap, 2007-1)
A lelkigondozás speciális esetei II.
 

Magyarországi egyháztörténelem 1.

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon
Lehetséges vizsgakérdések - I. félév
Vizsgán számon kérhető évszámok - I. félév
A kereszténység megjelenése Magyarországon, államvallássá formálódása
Az egyház megerősödése és működése az Árpád-házi királyok idején
A magyar egyház helyzete a vegyes házbeli királyok idején
 

Magyarországi egyháztörténelem 2.

Vizsgán számon kérhető évszámok
Az ellenreformáció Magyarországon
A barokk és a felvilágosodás korának egyháztörténete Magyarországon
A jozefinizmus és a reformkor egyházpolitikája
Az 1848-as forradalom, a neoabszolutizmus, a dualizmus és a XX. század
Lehetséges vizsgakérdések II. félév
 

Messiási jövendölések 1.

Vankó Zsuzsa: Az ősevangélium (I.) Jó Hír 1991/1: 21-25.
Vankó Zsuzsa: Az ősevangélium (II.) Jó Hír 1991/2: 116-123.
Segédanyag
Vizsgaanyag
Sola lap 2006/1: Az "Úr Szolgájának" szenvedése és megdicsőülése
Királyi temetés
4. Jeruzsálemi bevonulás
Jézus „portréja” a messiási jövendölésekben
Tematika
Tematika és 1-4. vázlat
Vankó Zsuzsa: Zakariás 9:9-11 exegézise (Sola Scriptura folyóirat)
 

Messiási jövendölések 2.

Szóbeli vizsga tételsor

Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel könyve)

Szóbeli vizsgakérdések
Kiegészítő jegyzet
 

Nagy prófétai könyvek 2. (Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel)

Segédanyag Ezékiel könyvéhez
Szóbeli vizsga-tételek
 

Páli levelek 1.

Vizsgán számonkérhető igehelyek
Vizsgatételek
Tematika, követelmények
 

Páli levelek 2.

Tartalmi vázlatok a Páli levelekhez
Vizsgán számonkérhető igehelyek
Vizsgatételek
 

Rendszeres teológiai szeminárium 1.

Eredendő bűn, vagy öröklött és szerzett bűnös természet (Vankó Zsuzsa)
A konstantini fordulat történelmi jelentősége (dr. Marton József)
A kereszténység mai irányzatai (Vankó Zsuzsa)
A hajnalt fürkészve - Beszélgetés Jean Delumea u történésszel
A vallások közötti párbeszéd - állandó ökumenikus feladat (I. Aram)
Az ökumenizmus visszafordíthatatlan (dr. Tóth Károly)
Vizsgakövetelmény
Úton a kezdet és a vég között (Gánóczy Sándor, Mérleg 1999-1.)
Reflexió a Princetoni Javaslatra (Vankó Zsuzsa)
 

Római levél

Vizsgakövetelmények
Főiskolai Jegyzet I-IV. rész
 

Római levél (kiegészítés)

Segédanyag 2. rész
Segédanyag 3. rész
Vizsgakövetelmény
Segédanyag 1. rész
 

Újszövetség-ismeret 1.

Főiskolai segédlet I. rész
Vizsgakövetelmény 
 

Újszövetség-ismeret 2.

Főiskolai segédlet II. rész
Vizsgakövetelmény 
 

Zsidókhoz írt levél 1.

Főiskolai oktatási segédlet - I. rész
Főiskolai oktatási segédlet - II. rész
Vizsgakövetelmény
 

Zsidókhoz írt levél 2.

Főiskolai oktatási segédlet - III. rész
Főiskolai oktatási segédlet - IV. rész
Vizsgakövetelmény
 

Lelkigondozás szakirányú továbbképzés

 

Általános tudnivalók

Általános záróvizsga-tájékoztató és tételsor - Lelkigondozás
 

A bibliaalapú lelkigondozás alapelvei

Érzelmeink titokzatos világa
 

A családok lelkigondozása

12 végzetes tanács a szülőknek
 

A szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása

Az alkoholizmus kialakulása
Az AA. klubmozgalom megalapítójának története
 

A betegek és az idősek lelkigondozása

Jézus beteggyógyításai
Az idősek lelkigondozása
 

A lelkigondozó személye, etikai kívánalmak

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A lelki konfliktusokban és betegségekben szenvedők lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A haldoklók és gyászolók lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A fogyatékkal élők lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Az egészséges életmód

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Szociológia és szociális jogi alapismeretek

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Biblikumok szakirányú továbbképzés

 

Általános tudnivalók

Általános záróvizsga-tájékoztató és tételsor - Biblikumok
 

A keresztény teremtés és gondviseléstan bibliai alapjai

Evolúciótan és bibliai teremtéstan
Isten személye, teremtő hatalma és fenntartó munkája
Teremtés vagy evolúció
 

A Prédikátor könyve alapeszméi és hatástörténete

Vizsgakövetelmény
 

A hívő ember és az államhatalom

Négy ószövetségi példa
A keresztény ember viszonya az államhatalomhoz Róm 13,1-7 fényében
A kereszténység történetének főbb államelméletei
A zsidóság és a földi hatalom a babiloni fogság után
Jézus és a korai egyház tanítása és példája
 

Bibliai jellemrajzok

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Pascal Biblia-értelmezése

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Az Újszövetség eszkatalógiája

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Szabad választás és isteni predesztináció

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

János evangéliuma – részletek írásmagyarázata

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Példabeszédek könyve etikája

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A bibliai költészet sajátosságai

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Fogság utáni kispróféták

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13