ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Segédanyagok

Teológia szak

 

Általános tudnivalók

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai
Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai Melléklete 
Szakdolgozat útmutató
Általános záróvizsga-tájékoztató és tételsor - Teológia (lev.)
 

A Biblia és a képzőművészet 1.

A képelemzés elvei
A tékozló fiú története
Jézus Krisztus születéstörténete
A Golgota
Jézus Krisztus szenvedéstörténete
 

A Biblia és a régészet I.

Kánaáni kor 3.
A bibliai régészet legkiemelkedőbb leletei
Az izraelita kor
Bibliai városok
A kánaáni népek régészeti kultúrája
Bevezetés a Bibliai régészetbe
Kánaáni kor 1.
Kánaáni kor 2.
 

A Biblia és a zeneirodalom 1.

Kérdéskörök zeneművészet vizsgára - I. félév
 

A Biblia és a zeneirodalom 2.

Kérdéskörök zeneművészet vizsgára - II. félév
 

A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 1.

A protestantizmus és a Biblia a XVI. században (olvasmány; nem vizsgaanyag)
 

A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 2.

Szigorlati tételek
 

A Biblia népei

Vizsgakérdések 2016
A filiszteusok
A filiszteusok (vetítés)
Az ókori Szíria
Az ókori Szíria (vetítés)
A kánaániták
A kánaániták (vetítés)
Transzjordánia
Transzjordánia (vetítés)
 

A Biblia tanításainak rendszere 1.

Igei kívánalmak
 

A Biblia tanításainak rendszere 2.

Igei kívánalmak A Bibliai tanítások rendszere vizsgára
 

A Biblia tanításainak rendszere 3.

Vizsgakövetelmények
 

A Biblia tanításainak rendszere 4.

Igei kívánalmak A Bibliai tanítások rendszere vizsgára
 

Az apostoli kortörténet

Jegyzet
Vizsgakövetelmények
 

Az Ószövetség világa

Tudnivalók
Mértékegységek
Térképek
Jegyzet
 

Az ószövetségi bölcsességirodalom

Vizsgakövetelmény
 

Az ószövetségi történelem kronológiája

1. órai anyag
2. órai anyag
3. órai anyag
 

Bibliai etika és antropológia 1.

Érzelmeink titokzatos világa
Eredendő bűn, vagy öröklött és szerzett bűnös természet?
A keresztény teológia felosztása
Bibliai antropológia témavázlat
Igei követelmény
Vizsgán számonkérhető igehelyek
 

Bibliai etika és antropológia 2.

Szigorlati tételek
 

Egyetemes egyháztörténet 1.

Kronológiai táblázat
Számon kérhető évszámok
 

Egyetemes egyháztörténet 2.

Szigorlati tételek
Számon kérhető évszámok
Kronológiai táblázat
 

Egyetemes vallástörténet 1-2.

Vankó Zsuzsa - A kinyilatkoztatást nem ismerők üdvösségének kérdése
Hallgatói segédlet és vizsgakövetelmény
 

Felekezettörténet 1.

Vizsgakövetelmények
 

Felekezettörténet 2.

Vizsgakövetelmények
 

Filozófiatörténet 1.

Vizsgakövetelmény, lehetséges vizsgakérdések
 

Filozófiatörténet 2.

Vizsgakövetelmény, lehetséges vizsgakérdések
Segédlet a pascali fogadásérv értelmezéséhez
 

Genezis

Őstörténet
Vizsgaanyag
Őstörténet 2.
Őstörténet 3.
Bevezetéstan
 

Homiletikai szeminárium 2.

Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten?
 

Izrael története 1.

Izrael története I-1
Az ószövetségi Izrael története - 1. fejezet
Mózes és az Egyiptomból való kivonulás
 

Izrael története 2.

Segédanyag a vizsgához 2016
Honfoglalás
Dávid-Salamon
Jefte
Mózes kora
Bírák kora és az egységes királyság
 

Izrael története 3.

Megosztott királyság kora 1.
Az intertestamentális kor
Kurzusleírás, szigorlati tételsor
Megosztott királyság kora 2.
Hazatérés a fogságból
Szigorlati tételek vázlata
Szigorlati tételsor
 

János evangéliuma

Egyéni feldolgozást segítő kérdések
Tantárgyleírás, követelmények
Szóbeli vizsgatételek
 

János evangéliuma (kiegészítés)

Tantárgyleírás, követelmények
Egyéni feldolgozást segítő kérdések
 

Jézus élete 1.

Vizsgakérdések
 

Jézus élete 2.

Az Ember és az Igazság
Szóbeli vizsga-tételek
 

Jézus példázatai

Segédanyag (átdolgozott változat) 3. rész
Vizsgakérdések
Segédanyag (átdolgozott változat) 1. rész
Segédanyag (átdolgozott változat) 2. rész
Jegyzet - 4. rész
 

Lelkigondozástan 1.

A lelkigondozás speciális esetei III.
A depresszió
A lelki egészség és a Biblia (Sola lap, 2007-1)
A lelkigondozás speciális esetei II.
 

Magyarországi egyháztörténelem 1.

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon
Lehetséges vizsgakérdések - I. félév
Vizsgán számon kérhető évszámok - I. félév
A kereszténység megjelenése Magyarországon, államvallássá formálódása
Az egyház megerősödése és működése az Árpád-házi királyok idején
A magyar egyház helyzete a vegyes házbeli királyok idején
 

Magyarországi egyháztörténelem 2.

Vizsgán számon kérhető évszámok
Az ellenreformáció Magyarországon
A barokk és a felvilágosodás korának egyháztörténete Magyarországon
A jozefinizmus és a reformkor egyházpolitikája
Az 1848-as forradalom, a neoabszolutizmus, a dualizmus és a XX. század
Lehetséges vizsgakérdések II. félév
 

Messiási jövendölések 1.

Vankó Zsuzsa: Az ősevangélium (I.) Jó Hír 1991/1: 21-25.
Vankó Zsuzsa: Az ősevangélium (II.) Jó Hír 1991/2: 116-123.
Segédanyag
Vizsgaanyag
Sola lap 2006/1: Az "Úr Szolgájának" szenvedése és megdicsőülése
Királyi temetés
4. Jeruzsálemi bevonulás
Jézus „portréja” a messiási jövendölésekben
Tematika
Tematika és 1-4. vázlat
Vankó Zsuzsa: Zakariás 9:9-11 exegézise (Sola Scriptura folyóira
 

Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel könyve)

Szóbeli tételek
 

Nagy prófétai könyvek 2. (Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel)

Segédanyag Ezékiel könyvéhez
Szóbeli vizsga-tételek
 

Páli levelek 1.

Vizsgán számonkérhető igehelyek
Vizsgatételek
Tematika, követelmények
 

Páli levelek 2.

Vizsgán számonkérhető igehelyek
Vizsgatételek
 

Rendszeres teológiai szeminárium 1.

Eredendő bűn, vagy öröklött és szerzett bűnös természet (Vankó Zsuzsa)
A konstantini fordulat történelmi jelentősége (dr. Marton József)
A kereszténység mai irányzatai (Vankó Zsuzsa)
A hajnalt fürkészve - Beszélgetés Jean Delumea u történésszel
A vallások közötti párbeszéd - állandó ökumenikus feladat (I. Aram)
Az ökumenizmus visszafordíthatatlan (dr. Tóth Károly)
Vizsgakövetelmény
Úton a kezdet és a vég között (Gánóczy Sándor, Mérleg 1999-1.)
Reflexió a Princetoni Javaslatra (Vankó Zsuzsa)
 

Római levél

Vizsgakövetelmények
Főiskolai Jegyzet I-IV. rész
 

Római levél (kiegészítés)

Segédanyag 2. rész
Segédanyag 3. rész
Vizsgakövetelmény
Segédanyag 1. rész
 

Újszövetség-ismeret 1.

Főiskolai segédlet I. rész
Vizsgakövetelmény 
 

Újszövetség-ismeret 2.

Főiskolai segédlet II. rész
Vizsgakövetelmény 
 

Zsidókhoz írt levél 1.

Főiskolai oktatási segédlet - I. rész
Főiskolai oktatási segédlet - II. rész
Vizsgakövetelmény
 

Zsidókhoz írt levél 2.

Főiskolai oktatási segédlet - III. rész
Főiskolai oktatási segédlet - IV. rész
Vizsgakövetelmény
 

Lelkigondozás szakirányú továbbképzés

 

Általános tudnivalók

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai
Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai Melléklete ​
Általános záróvizsga-tájékoztató és tételsor - Lelkigondozás
 

A bibliaalapú lelkigondozás alapelvei

Érzelmeink titokzatos világa
 

A családok lelkigondozása

12 végzetes tanács a szülőknek
 

A szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása

Az alkoholizmus kialakulása
Az AA. klubmozgalom megalapítójának története
 

A betegek és az idősek lelkigondozása

Jézus beteggyógyításai
Az idősek lelkigondozása
 

A lelkigondozó személye, etikai kívánalmak

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A lelki konfliktusokban és betegségekben szenvedők lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A haldoklók és gyászolók lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A fogyatékkal élők lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Az egészséges életmód

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Szociológia és szociális jogi alapismeretek

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Biblikumok szakirányú továbbképzés

 

Általános tudnivalók

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai
Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai Melléklete ​
Általános záróvizsga-tájékoztató és tételsor - Biblikumok
 

A keresztény teremtés és gondviseléstan bibliai alapjai

Evolúciótan és bibliai teremtéstan
Isten személye, teremtő hatalma és fenntartó munkája
Teremtés vagy evolúció
 

A Prédikátor könyve alapeszméi és hatástörténete

Vizsgakövetelmény
 

A hívő ember és az államhatalom

Négy ószövetségi példa
A keresztény ember viszonya az államhatalomhoz Róm 13,1-7 fényében
A kereszténység történetének főbb államelméletei
A zsidóság és a földi hatalom a babiloni fogság után
Jézus és a korai egyház tanítása és példája
 

Bibliai jellemrajzok

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Pascal Biblia-értelmezése

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Az Újszövetség eszkatalógiája

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Szabad választás és isteni predesztináció

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

János evangéliuma – részletek írásmagyarázata

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Példabeszédek könyve etikája

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A bibliai költészet sajátosságai

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Fogság utáni kispróféták

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

 • Jelentkezni lehet TWEC angol nyelvtanfolyamra

  Jelentkezni lehet TWEC angol nyelvtanfolyamra

  TANULJ MEG ANGOLUL A SAJÁT TEMPÓDBAN!

  A TWEC angol nyelvtanuló program célja az, hogy a minimális vagy semmilyen nyelvtudással nem rendelkező felnőtteket hozzásegítse a középfokú (B2-es szintű) nyelvtudás eléréséhez, illetve a nyelvvizsga megszerzéséhez.

  Az összesen 240 órás audio-vizuális anyag 4 modulból áll (4x 60 óra).
  Ennek során az angol nyelvtant és alapvető szókincset sajátítják el a tanulók, úgy, hogy közben megtanulnak szóban és írásban kommunikálni.

  A négy modulból álló kurzus során legalább 2400 (4x 600) szót tanítok, az átvett nyelvtant és szókincset pedig egyszerre alkalmazzuk, úgy, hogy közösen illetve önállóan feldolgozunk fokozatosan nehezedő angol nyelvű olvasmányokat is (az Oxford Bookworms szintezett olvasmányaival).
  Már az első modul végére elolvasol egy angol könyvet, majd önállóan haladsz tovább a modulok közötti időszakra kijelölt olvasmányok feldolgozásával!

  Teljesen kezdő szinttől a középfokú nyelvvizsga szintjéig eljuthatsz akár egy éven belül!
  A TWEC = The Three-Week English Challenge ("A háromhetes angol kihívás") a program neve, amely 21 napos modulokra épül. A tanfolyam alapkoncepciója az, hogy a sikeres nyelvtanulás intenzív, és ideális esetben napi 4 órát vehet át a tanuló, így a pihenésre és
  gyakorlásra szánt hétvégékkel együtt három hét alatt fel lehet dolgozni a 60 órás anyagot.

  Mi biztosítjuk számodra az audio-vizuális tananyagot, a kísérő könyveket és segédanyagokat.
  A modulok között kijelölt tananyagot dolgozhatnak fel a tanulók.

  FONTOS HANGSÚLYOZNI, HOGY A TWEC PROGRAMMAL TELJESEN EGYÉNI TEMPÓBAN LEHET HALADNI, ÉS AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁHOZ FOLYAMATOSAN SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK.

  A tanfolyamhoz tanári segítséget vehetsz igénybe: személyes konzultáció adott időpontokban Budapesten (havi egy alkalom).

  Egy-egy modul végén vizsgát lehet tenni (írásban és szóban), majd tovább lehet lépni a következő szintekre.

  A nyelvi kurzus során folyamatosan elsajátíthatsz nyelvtanulási technikákat, melyek segítségével önállóan is eredményesen haladhatsz, és könnyedén kifejezheted magad angolul alapvető beszédhelyzetekben.

  A TWEC PROGRAM KIEMELT HANGSÚLYT FEKTET A NYELVTANULÁSSAL SZEMBENI GÁTLÁSOK OLDÁSÁRA IS.

  A 240 órás tanfolyam ára egyösszegű befizetés esetén 165.000 Ft (az összes tankönyv és segédanyag árát tartalmazza). A Sola Scriptura Teológiai Főiskola hallgatóinak további kedvezményes ár elérhető: 150.000 Ft egyösszegű befizetés esetén. Lehetőséged van a modulonkénti fizetésre is, ára 40.000 Ft/ modul (60 óra). Ezen felül a könyvek és a segédanyagok ára 5.000 Ft/modul.

  A távoktatásra angol nyelvtudással egyáltalán nem rendelkező hallgatók is bátran jelentkezhetnek.

  Várunk szeretettel, és segítünk abban, hogy az angol nyelv a mindennapjaid részévé váljon.

  A nyelvtanár Bödör Zoltán, több mint 20 éves szakmai tapasztalattal, az Eötvös József Gimnázium angol illetve a Sola Scriptura Teológia Főiskola klasszikus héber nyelvtanára.

  IDEGEN NYELVET TANULNI MINDIG ÉRDEMES, ÉS SOHA NEM KÉSŐ!

  Érdeklődni és jelentkezni 2015. szeptember 17-től lehet az alábbi elérhetőségeken:
  70 314 5753 Bödör Zoltán (nyelvtanár)
  30 290 2809 Hamburger Réka (szervező)
  twecangoltanitas@gmail.com

 • Változás a záróvizsga tételekben!

  Változás a záróvizsga tételekben!

  Új tételek kerültek beemelésre a Lelkigondozás tantárgyból, 2015. júniusától az új záróvizsga-tételsor érvényes a Teológia szakon végzők számára.

 • Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

  Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

  https://igenyles.diakigazolvany.hu/ oldalra kattintva, az oktatási azonosító megadása után látható az igénylés aktuális státusza napi frissítés mellett.

 • Elérhető iskolánk Intézményi tájékoztatója

  Elérhető iskolánk Intézményi tájékoztatója

  Alapdokumentumaink között már honlapunkon is elérhető a főiskola Intézményi tájékoztatója.
  Ezzel is szeretnénk megkönnyíteni Hallgatóink számára, hogy ezekben a kérdésekben könnyebben és gyorsabban tudjanak tájékozódni.
  Kérjük, kattintson ide az Alapdokumentumok megtekintéséhez!


Közösség
Youtube

Iratkozzon fel Youtube csatornánkra!Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13